کلاسهای مجازی مدارس سما سال تحصیلی 1400-1399

کلاس مجازی

معلم

آدرس کلاس

180

اسداللهی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q180

181

حسن پور

http://vc2.iaubir.ac.ir/q181

182

علی اکبری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q182

183

بنی هاشمی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q183

184

بنی اسدی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q184

185

حاجی نژاد

http://vc.iaubir.ac.ir/q185

186

جوهری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q186

187

کاظم نیا

http://vc2.iaubir.ac.ir/q187

188

زرگر

http://vc2.iaubir.ac.ir/q188