کلاسهای مجازی واحد قاینات نیمسال اول 1400-1399

کلاس مجازی

استاد

آدرس کلاس

101

ابراهیم پور

http://vc2.iaubir.ac.ir/q101

102

احمدزاده اهری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q102

103

احمدنژاد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q103

104

اسداللهی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q104

105

اسدیان

http://vc2.iaubir.ac.ir/q105

106

اسفرقی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q106

107

اصفهانی

http://vc.iaubir.ac.ir/c9015

108

اکبرزاده

http://vc2.iaubir.ac.ir/q108

109

اکبری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q109

110

آیتی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q110

111

بنی اسدی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q111

112

بهروزی فر

http://vc2.iaubir.ac.ir/q112

113

پاکدامن

http://vc2.iaubir.ac.ir/q113

114

توسلی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q114

115

جمیلی فرد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q115

116

جوادپور

http://vc2.iaubir.ac.ir/q116

117

حسینایی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q117

118

حقگو

http://vc2.iaubir.ac.ir/q118

119

خزاعی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q119

120

داوری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q120

121

داوری-علیرضا

http://vc2.iaubir.ac.ir/q121

122

رازدار

http://vc2.iaubir.ac.ir/q122

123

راستگونژاد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q123

124

رحمانی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q124

125

رحمتی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q125

126

رحیمی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q126

127

رزم آرا

http://vc2.iaubir.ac.ir/q127

128

رضایی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q128

129

ریحانی اسدآباد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q129

130

زنگویی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q130

131

سجاددوست

http://vc2.iaubir.ac.ir/q131

132

سلیمانپورمقدم

http://vc2.iaubir.ac.ir/q132

133

صاحبدل

http://vc2.iaubir.ac.ir/q133

134

صدیقی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q134

135

صدیقی-خانم

http://vc2.iaubir.ac.ir/q135

136

صراحتی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q136

137

طاهری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q137

138

طحان

http://vc2.iaubir.ac.ir/q138

139

طیب

http://vc2.iaubir.ac.ir/q139

140

عابدینی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q140

141

عبدی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q141

142

علوی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q142

143

فرجامی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q143

144

فروتن

http://vc2.iaubir.ac.ir/q144

145

قربان پور

http://vc2.iaubir.ac.ir/q145

146

کاهی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q146

147

کلانتری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q147

148

کمالی فر

http://vc2.iaubir.ac.ir/q148

149

کوهی نژاد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q149

150

کهن ترابی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q150

151

لاری دشت بیاض

http://vc2.iaubir.ac.ir/q151

152

محترمی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q152

153

محمدپور

http://vc2.iaubir.ac.ir/q153

154

مختاری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q154

155

مرادی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q155

156

مرتضی پور

http://vc2.iaubir.ac.ir/q156

157

مرتضی زاده فرد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q157

158

مردانی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q158

159

مصلی پور زرندی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q159

160

مظهری مجد

http://vc2.iaubir.ac.ir/q160

161

موحدی نسب

http://vc2.iaubir.ac.ir/q161

162

ناصری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q162

163

ناعمی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q163

164

نظامی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q164

165

نوری ابوذری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q165

166

واحدی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q166

167

وحدتی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q167

168

هامون پیما

http://vc2.iaubir.ac.ir/q168

169

خدابخشی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q169

170

متولی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q170

171

اسماعیلی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q171

172

معصومی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q172

173

مقداری

http://vc2.iaubir.ac.ir/q173

174

کمیلی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q174

175

جان نثار

http://vc2.iaubir.ac.ir/q175

176

شورورزی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q176

177

رمضانی

http://vc2.iaubir.ac.ir/q177

178

تقی زاده

http://vc2.iaubir.ac.ir/q178