برنامه کلاسهای مجازی روز پنج شنبه 7 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10197 10070 10196 10071 10194 10052 10138
نام استاد: راستگونژاد ابراهیم پور راستگونژاد ابراهیم پور مصلی پور ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس: مباحث جاری در حسابداری مباحث جدید در آسیب شناسی حسابداری صنعتی متون تخصصی پول و ارز و بانکداری روانشناسی یادگیری کلیات حقوق وجزا
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10095 10287 10051 10158 10156 10136 10084
نام استاد: صاحبدل راستگونژاد صاحبدل صاحبدل عابدینی بینوا قربان پور
عنوان درس: انگیزش و هیجان مکاتبات تجاری روانشناسی تربیتی تهیه و کاربرد آزمونها حقوق اساسی2 مشاوره کودک روانشناسی شناختی
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10138 10177 10206 10207 10081 10195 10072
نام استاد: پاکدامن رازدار اسفرقی اسفرقی کلانتری رازدار هامون پیما
عنوان درس: کلیات حقوق جزا سیستم های اطلاعاتی حسابداری الکترونیک عمومی ماشینهای الکتریکی سه فاز احساس و ادارک حسابداری صنعتی3 پسیکوفیزیولوژی
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10267 10130 10057 10135 10058 10133 10116
نام استاد: قربانی رحمتی کوهی نژاد رحمتی کوهی نژاد رحمتی مرادی
عنوان درس: اصول مدیریت پرستاری روانشناسی زبان اصول و برنامه ریزی آموزشی آموزش ریاضی دوره ابتدائی روشها و فنون تدریس ریاضیات روانشناسی رشد روش تدریس ریاضی
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10176 10180 10144 10176 10143 10173 10169
نام استاد: لاری نظامی  صراحتی لاری صراحتی لاری نصرالهی
عنوان درس: تصمیم گیری د مسایل مالی حسابرسی فناوری اطلاعات حقوق بین الملل عمومی2 تصمیم گیری در مسائل مالی حقوق مالیه عمومی تئوریهای مالی مصالح ساختمانی
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10217 10104 10132 10105 10087 10098 10168
نام استاد: میرزایی مظهری مظهری طیب طیب طیب میرزایی
عنوان درس: قراردادها و مبانی حقوقی روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 روانشناسی یادگیری آسیب شناسی اجتماعی روش تحقیق روانشناسی اجتماعی کاربردی متره 
کامپیوتر مشخصه کلاس:   10306 10225 10308 10313 10201 10199
نام استاد:   رمضانی رمضانی اصفهانی اصفهانی فرجامی فرجامی
عنوان درس:   سیستم عامل2 شبکه های کامپیوتری مباحث ویژه ذخیره و بازیابی مدار منطقی ریاضی مهندسی