کلاسهای مجازی واحد قاینات

برنامه کلاسهای مجازی روز دوشنبه 11 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس:   10134   10314 10310 10088 10073
نام استاد:   مرادی   مرادی مرادی مرادی پاکدامن
عنوان درس:   زبان تخصصی   روش تدریس دینی اصول و مبانی آموزش و پرورش روانشناسی سازمانی روشهای تحقیق در روانشناسی
کلاس102 مشخصه کلاس:   10030 10028 10332 10029 10194 10385
نام استاد:   عبدی عبدی  جمیلی فرد عبدی مصلی پور میرزایی
عنوان درس:   معادلات و دیفرانسیل فیزیک1 کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 ریاضی1 پول و ارز روسازی پیشرفته 
کلاس103 مشخصه کلاس:       10162 10188 10023 10022-10323
نام استاد:       نصرالهی ناصری زحمتکار زحمتکار
عنوان درس:       اجرای ساختمان با مصالح بنایی جسابداری میانه2 وصایا اندیشه1
کلاس104 مشخصه کلاس: 10266 10245 10267 10131 10083 10077 10180
نام استاد: قربانی قربانی قربانی نوری ابوذری رحمتی رحمتی نظامی
عنوان درس: پرستاری اورژانس در بررسی وضعیت سلامت اصول مدیریت خدمات پرستاری مهارتهای زندگی روانشناسی فیزیولوژی روانشناسی تحولی1 حسابرسی فناوری اطلاعات
کلاس105 مشخصه کلاس: 10018و10019 10149 10153 10140 10021 10243 10102
نام استاد: واحدی اکبرزاده قریشی قریشی دروازه بان زاده صدیقی صدیقی
عنوان درس: زبان عمومی متون فقه1 حقوق تجارت4 حقوق مدنی2 ریاضی عمومی پرستاری سلامت فرد وخانواده آموزه های روان شناختی در حدیث
کلاس106 مشخصه کلاس: 10212 10212 10213 10211 10107 10101 10098
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور بینوا بینوا رحمانی
عنوان درس: تحلیل مدار الکتریکی تحلیل مدار الکتریکی ماشین مخصوص زبان فنی روانشناسی سالمندی روانشناسی خانواده آسیب شناسی روانی1
گروه 107 مشخصه کلاس:   10038و10325 10039 10260 10255 10182 10329
نام استاد:   اسماعیل نژاد اسماعیل نژاد هادوی هادوی مرتضی پور مرتضی پور
عنوان درس:   تاریخ تحلیلی تاریخ فرهنگ وتمدن سالمندان3 سالمندان1 اصول حسابداری2 اصول حسابداری1
گروه 108 مشخصه کلاس:       10036 10037 10170 10257و10312
نام استاد:       کاهی کاهی داوری ابراهیم ناعمی
عنوان درس:       فارسی پیش فارسی عمومی مهندسی محیط زیست مبانی دفاع مقدس
گروه 109 مشخصه کلاس:   10015   10096 10120سما 10240 10241
نام استاد:   مختاری   طحان طحان مختاری مختاری
عنوان درس:   اصول سرپرستی   فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه کاربرد(مبانی) رایانه در تربیت بدنی(کاردانی و کارشناسی) مبانی علوم تجربی خاکشناسی خصوصی
گروه 110 مشخصه کلاس:     سما   10077سما 10012 10011
نام استاد:     تقی زاده   تقی زاده طاهری طاهری
عنوان درس:     مسابقات اردوهای ورزشی   روشهای آموزش تربیت بدنی آمار توصیفی پژوهش عملیاتی1
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10230 سما 10313 10226 10307 10387
نام استاد:   رمضانی اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی فرجامی
عنوان درس:   برنامه سازی پیشرفته1 مبانی کامپیوتر(سما) ذخیره و بازیابی کارگاه شبکه کارگاه سیستم عامل اصول کنترل