برنامه کلاسهای مجازی روز چهارشنبه 7 خرداد 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
ساعت 8 تا 10 ساعت 10 تا 12 ساعت 12 تا 14 ساعت 14 تا 16 ساعت 16 تا 18 ساعت 18 تا 20 ساعت 20 تا 22
کلاس 101 مشخصه کلاس:         10159 10171 10172
نام استاد:         نخعی نخعی نخعی
عنوان درس:         تئوریهای پیشرفته تئوریها و پژوهش ها مسائل جاری در حسابداری
آمار كلاس:         3 3 14
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس:     10123 10113 10129 10206 10050
نام استاد:     نوری ابوذری نوری ابوذری نوری ابوذری اسفرقی پاکدامن
عنوان درس:     روش تدریس تعلیمات اجتماعی روش تدریس علوم تجربی طراحی آموزشی الکترونیک عمومی طرح های آزمایشی
آمار كلاس:     6 27 24 8 4
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10189 10189   10068 10191 10063  
نام استاد: حسینائی حسینائی   بینوا علوی بینوا  
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی1   کاربرد آزمونهای هوش کاربرد نرم افزارها/کاربرد کامپیوتر مشاوره خانواده  
آمار كلاس: 7نفرواحد 2نفرسما 7نفرواحد 2نفرسما   20 20نفرواحد 5نفرسما 21  
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10265     10128 10087 10094 10118سما
نام استاد: قربانی     طیب طیب رحمتی معین بنی اسدی
عنوان درس: اخلاق پرستاری     جامعه شناسی آموزش و پرورش روش تحقیق روان سنجی زبان تخصصی در تربیت بدنی
آمار كلاس: 17     38 9 20 7
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10122     10255 10152 10264 10141
نام استاد: حقگو     رزم آرا صراحتی گلزاری صراحتی
عنوان درس: سنجش و اندازه گیری     سالمندان1 حقوق بین الملل خصوصی اصول اپیدمیولوژی حقوق اداری1
آمار كلاس: 2نفرواحد 4نفرسما     27 8 17 6
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10192   10261   10167   10288
نام استاد: راستگونژاد   یوسفی   نصرالهی   راستگونژاد
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2   پرستاری در اختلالات   استاتیک   حسابداری پیشرفته1
آمار كلاس: 12   17   13نفرواحد 2نفرسما   16
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:       10113سما     10248
نام استاد:       کمالی فر     مختاری
عنوان درس:       فیزیولوژی ورزشی     فیزیولوژی گیاهی
آمار كلاس:       8     7
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:             10256
نام استاد:             دلخواه
عنوان درس:             داروشناسی
آمار كلاس:             34
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس: 10409           10173
نام استاد: لاری           لاری
عنوان درس: منطق و روش شناسی           تئوریهای مالی وسرمایه گذاری
آمار كلاس: 2           3
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
کلاس کامپیوتر مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين: