برنامه کلاسهای مجازی روز چهارشنبه 6 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10080 10009 10248 10182 10159 10171 10172
نام استاد: طاهری طاهری مختاری مرتضی پور نخعی نخعی نخعی
عنوان درس: آمار استنباطی ریاضی پیش فیزیولوژی گیاهی اصول حسابداری2 تئوریهای پیشرفته تئوریها و پژوهش ها مسائل جاری در حسابداری
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10138 10018و10019 10123 10113 10129 10069 10050
نام استاد: پاکدامن واحدی نوری ابوذری نوری ابوذری نوری ابوذری ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس: کلیات حقوق جزا زبان عمومی روش تدریس تعلیمات اجتماعی روش تدریس علوم تجربی طراحی آموزشی کاربرد مقدماتی روشهای طرح های آزمایشی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10189 10189 10190 10068 10191 10063 10010
نام استاد: حسینائی حسینائی حسینائی بینوا علوی بینوا داوری 
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی1 حسابرسی2 کاربرد آزمونهای هوش کاربرد نرم افزارها مشاوره خانواده ریاضی پیش
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10265 10260 10098 10128 10087 10094 10110              
نام استاد: قربانی قربانی طیب طیب طیب رحمتی مظهری              
عنوان درس: اخلاق پرستاری سالمندان3 روانشناسی اجتماعی-کاربردی جامعه شناسی آموزش و پرورش روش تحقیق روان سنجی روانشناسی عمومی              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10122 10105 10298 10153 10152 10255 10141
نام استاد: حقگو طیب حقگو قریشی صراحتی رزم آرا صراحتی
عنوان درس: سنجش و اندازه گیری آسیب شناسی اجتماعی کلیات روشها و فنون تدریس1 حقوق تچارت4 حقوق بین الملل خصوصی سالمندان1 حقوق اداری1
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10192 10163 10261 10321 10167 10193 10288
نام استاد: راستگونژاد نصرالهی یوسفی رازدار نصرالهی رازدار راستگونژاد
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2 تعمیر و نگهداری ساختمان پرستاری در اختلالات تئوری حسابداری1 استاتیک زبان تخصصی حسابداری پیشرفته1
کلاس کامپیوتر مشخصه کلاس:   10199 سما 10228 10306 10201 10201
نام استاد:   فرجامی اصفهانی اصفهانی رمضانی فرجامی فرجامی
عنوان درس:   ریاضی مهندسی مبانی کامپیوتر(سما) برنامه نویسی پیشرفته سیستم عامل2 مدار منطقی مدار منطقی