كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس 101 مشخصه کلاس:   10080 10099سما   10159 10171 10172
نام استاد:   طاهری ترحمی   نخعی نخعی نخعی
عنوان درس:   آمار استنباطی مدیریت عمومی   تئوریهای پیشرفته تئوریها و پژوهش ها مسائل جاری در حسابداری
آمار كلاس:   16 16   3 3 14
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس:   10018و10019 10123 10113 10129 10206 10050
نام استاد:   واحدی نوری ابوذری نوری ابوذری نوری ابوذری اسفرقی پاکدامن
عنوان درس:   زبان عمومی روش تدریس تعلیمات اجتماعی روش تدریس علوم تجربی طراحی آموزشی الکترونیک عمومی طرح های آزمایشی
آمار كلاس:   58نفرواحد 15نفرسما 6 27 24 8 4
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10189 10190 10190 10068 10191 10063 10010
نام استاد: حسینائی حسینائی حسینائی بینوا علوی بینوا علی داوری 
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی2 حسابرسی2 کاربرد آزمونهای هوش کاربرد نرم افزارها/کاربرد کامپیوتر مشاوره خانواده ریاضی پیش
آمار كلاس: 7نفرواحد 2نفرسما 15 15 20 20نفرواحد 5نفرسما 21 15نفرواحد 15نفرسما
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10265 10260 10098 10128 10087 10094 10118سما
نام استاد: قربانی قربانی طیب طیب طیب رحمتی معین بنی اسدی
عنوان درس: اخلاق پرستاری سالمندان3 روانشناسی اجتماعی-کاربردی جامعه شناسی آموزش و پرورش روش تحقیق روان سنجی زبان تخصصی در تربیت بدنی
آمار كلاس: 17 18 13 38 9 20 7
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10122   10298 10255 10152 10264 10141
نام استاد: حقگو   حقگو رزم آرا صراحتی گلزاری صراحتی
عنوان درس: سنجش و اندازه گیری   کلیات روشها و فنون تدریس1 سالمندان1 حقوق بین الملل خصوصی اصول اپیدمیولوژی حقوق اداری1
آمار كلاس: 2نفرواحد 4نفرسما   28نفرواحد 10نفرسما 27 8 17 6
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10192   10261   10167 10193 10288
نام استاد: راستگونژاد   یوسفی   نصرالهی رازدار راستگونژاد
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2   پرستاری در اختلالات   استاتیک زبان تخصصی حسابداری پیشرفته1
آمار كلاس: 12   17   13نفرواحد 2نفرسما 14 16
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:       10113سما 10077سما   10248
نام استاد:       کمالی فر تقی زاده   مختاری
عنوان درس:       فیزیولوژی ورزشی روشهای آموزش تربیت بدنی   فیزیولوژی گیاهی
آمار كلاس:       8 11   7
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:           10314 10256
نام استاد:           مرادی دلخواه
عنوان درس:           روش تدریس وبررسی کتب دینی داروشناسی
آمار كلاس:           14 34
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس: 10409     10259 10290   10173
نام استاد: لاری     راستی راستی   لاری
عنوان درس: منطق و روش شناسی     نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته   تئوریهای مالی وسرمایه گذاری
آمار كلاس: 2     3 3   3
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:         مسئول محترم ثبت نام جهت اقدام لازم.    
حاضرين:              
کلاس کامپیوتر مشخصه کلاس:         10224 10226 10201
نام استاد:         رمضانی رمضانی فرجامی
عنوان درس:         مبانی اینترنت/کارگاه کامپیوتر کارگاه شبکه مدارهای منطقی-مبانی دیجیتال
آمار كلاس:         10 5نفرواحد 1نفرسما 13نفرواحد 1نفرسما
حاضرين: