كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز چهارشنبه 20 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10080 10009 10099سما 10182 10159 10171 10172
نام استاد: طاهری طاهری ترحمی مرتضی پور نخعی نخعی نخعی
عنوان درس: آمار استنباطی ریاضی پیش مدیریت عمومی اصول حسابداری2 تئوریهای پیشرفته تئوریها و پژوهش ها مسائل جاری در حسابداری
آمار كلاس: 16 21نفرواحد 10نفرسما 16   3 3 14
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10153 10018و10019 10123 10113 10129 10069 10050
نام استاد: قریشی واحدی نوری ابوذری نوری ابوذری نوری ابوذری ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس: حقوق تچارت4 زبان عمومی روش تدریس تعلیمات اجتماعی روش تدریس علوم تجربی طراحی آموزشی کاربرد مقدماتی روشهای طرح های آزمایشی
آمار كلاس: 7 58نفرواحد 15نفرسما 6 27 24 3 4
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10189 10190 10190 10068 10191 10063 10010
نام استاد: حسینائی حسینائی حسینائی بینوا علوی بینوا داوری 
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی2 حسابرسی2 کاربرد آزمونهای هوش کاربرد نرم افزارها/کاربرد کامپیوتر مشاوره خانواده ریاضی پیش
آمار كلاس: 7نفرواحد 2نفرسما 15 15 20 20نفرواحد 5نفرسما 21 15نفرواحد 15نفرسما
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10265 10260 10098 10128 10087 10094 10110
نام استاد: قربانی قربانی طیب طیب طیب رحمتی مظهری
عنوان درس: اخلاق پرستاری سالمندان3 روانشناسی اجتماعی-کاربردی جامعه شناسی آموزش و پرورش روش تحقیق روان سنجی روانشناسی عمومی
آمار كلاس: 17 18 13 38 9 20 4نفرواحد 11نفرسما
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10122 10105 10298 10255
نام استاد: حقگو طیب حقگو رزم آرا
عنوان درس: سنجش و اندازه گیری آسیب شناسی اجتماعی کلیات روشها و فنون تدریس1 سالمندان1
آمار كلاس: 2نفرواحد 4نفرسما 10 28نفرواحد 10نفرسما   27  
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10192 10261 10321 10167 10193 10288
نام استاد: راستگونژاد یوسفی رازدار نصرالهی رازدار راستگونژاد
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2 پرستاری در اختلالات تئوری حسابداری1 استاتیک زبان تخصصی حسابداری پیشرفته1
آمار كلاس: 12   17 4 13نفرواحد 2نفرسما 14 16
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس: http://vc2.iaubir.ac.ir/q107?launcher=false 10113سما 10077سما 10096سما 10248
نام استاد: کمالی فر تقی زاده تقی زاده مختاری
عنوان درس: فیزیولوژی ورزشی روشهای آموزش تربیت بدنی تاریخ تربیت بدنی فیزیولوژی گیاهی
آمار كلاس:       8 11 33 7
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:       10197 10040 10314 10301
نام استاد:       راستگونژاد هزاری مرادی مرادی
عنوان درس:       مباحث جاری حسابداری انقلاب روش تدریس وبررسی کتب دینی آموزش علوم تجربی
آمار كلاس:       16 54 14 31
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:           10164 10118سما
نام استاد:           میرزایی معین بنی اسدی
عنوان درس:           مقاومت مصالح و روسازی پیشرفته  زبان تخصصی در تربیت بدنی
آمار كلاس:           14 7
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:           10387 10201
نام استاد:           فرجامی فرجامی
عنوان درس:           اصول کنترل مدرن مدارهای منطقی-مبانی دیجیتال
آمار كلاس:           3 13نفرواحد 1نفرسما
حاضرين:              
کلاس کامپیوتر مشخصه کلاس:   10224 10308 10313 10225 10226  
نام استاد:   رمضانی اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی  
عنوان درس:   مبانی اینترنت-کارگاه کامپیوتر مبانی داده کاوی-مباحث ویژه مبانی بازیابی اطلاعات-ذخیره وبازیابی شبکه  های کامپیوتری-سیستم عامل کارگاه شبکه  
آمار كلاس:   6نفرواحد 4نفرسما 6 8نفرواحد 1نفرسما 7 5نفرواحد 1نفرسما  
حاضرين: