کلاسهای مجازی پنج شنبه 14 فروردین قاینات

برنامه کلاسهای مجازی روز پنج شنبه 14 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس:   10070 10196 10071 10194 10052 10138
نام استاد:   ابراهیم پور راستگونژاد ابراهیم پور مصلی پور ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس:   مباحث جدید در آسیب شناسی حسابداری صنعتی متون تخصصی پول و ارز و بانکداری روانشناسی یادگیری کلیات حقوق وجزا
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10095   10051 10158 10156   10084
نام استاد: صاحبدل   صاحبدل صاحبدل عابدینی   قربان پور
عنوان درس: انگیزش و هیجان   روانشناسی تربیتی سنجش و ارزیابی در مشاوره حقوق اساسی2   روانشناسی شناختی
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10197 10287 10206 10207 10081   10072
نام استاد: راستگونژاد راستگونژاد اسفرقی اسفرقی کلانتری   هامون پیما
عنوان درس: مباحث جاری در حسابداری مکاتبات تجاری الکترونیک عمومی ماشینهای الکتریکی سه فاز احساس و ادارک   پسیکوفیزیولوژی
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10267 10130 10057 10135 10058 10133 10116
نام استاد: قربانی رحمتی کوهی نژاد رحمتی کوهی نژاد رحمتی مرادی
عنوان درس: اصول مدیریت خدمات پرستاری روانشناسی زبان اصول و برنامه ریزی آموزشی آموزش ریاضی دوره ابتدائی روشها و فنون تدریس ریاضیات روانشناسی رشد روش تدریس ریاضی
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10176 10174 10144 10176 10143 10173 10409
نام استاد: لاری لاری صراحتی لاری صراحتی لاری لاری
عنوان درس: تصمیم گیری د مسایل مالی تحلیل آماری پیشرفته حقوق بین الملل عمومی2 تصمیم گیری در مسائل مالی حقوق مالیه عمومی تئوریهای مالی وسرمایه گذاری منطق و روش شناسی
کلاس 106 مشخصه کلاس:   10104 10132 10105 10087 10098 10080
نام استاد:   مظهری مظهری طیب طیب طیب طاهری
عنوان درس:   روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 روانشناسی یادگیری آسیب شناسی اجتماعی روش تحقیق روانشناسی اجتماعی کاربردی آمار استنباطی
کلاس 107 مشخصه کلاس: 10217   10163     10168 10169
نام استاد: میرزایی   نصرالهی     میرزایی نصرالهی
عنوان درس: قراردادها و مبانی حقوقی   تعمیر و نگهداری ساختمان ورشهای مرمت     متره  مصالح ساختمانی وآزمایشگاه
کلاس 108 مشخصه کلاس:           10359 10180
نام استاد:           نظامی نظامی 
عنوان درس:           بررسی موارد خاص در حسابرسی حسابرسی فناوری اطلاعات
کلاس 109 مشخصه کلاس:       10177 10102 10195 10243
نام استاد:       رازدار صدیقی رازدار صدیقی
عنوان درس:       سیستم های اطلاعاتی حسابداری آموزه های روان شناختی در حدیث حسابداری صنعتی3 پرستای سلامت فرد و جامعه
کلاس 110 مشخصه کلاس:             10332
نام استاد:             جمیلی فرد
عنوان درس:             کاربرد کامپیوتر در حسابداری2
کامپیوتر مشخصه کلاس:   10234 10233 10307   10201 10201
نام استاد:   رمضاننی اصفهانی رمضانی   فرجامی فرجامی
عنوان درس:   برنامه نویسی مبتنی بر وب زبان فنی-زبان تخصصی کارگاه سیستم عامل2   مدارهای منطقی مدار منطقی