آموزش مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 29 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10145 10053 10160 10106 10164 10164  
نام استاد: صراحتی ابراهیم پور محمد بنی اسدی ابراهیم پور میرزایی میرزایی  
عنوان درس: حقوق تجارت2 روشهای آموزش کودکان استثنائی تحلیل سازه های1 ومکانیک ساختمان اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح/روسازی مقاومت مصالح/روسازی  
آمار كلاس: 5 4 10 6 14 14  
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:   10174 10329 10182 10411
نام استاد:   لاری مرتضی پور مرتضی پور لاری
عنوان درس:   تحلیل آماری پیشرفته اصول حسابداری1 اصول حسابداری2 اقتصاد سنجی
آمار كلاس:   3     9نفرواحد 3نفرسما 19نفرواحد 4نفرسما 2
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10066 10204 10204
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل اسفرقی اسفرقی
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره نظریه های  شخصیت نظریه ها و روشهای مشاوره عایقها و فشار قوی عایقها و فشار قوی
آمار كلاس: 9 23 21 23   5 5
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10047 10097سما 10059سما 10061و10064 10054
نام استاد: واحدی علیرضا داوری علیرضا داوری پاکدامن پاکدامن
عنوان درس: روش تحقیق بهداشت محیط /ایمنی وبهداشت /بهداشت ورزش تغذیه و بهداشت موادغذایی روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
آمار كلاس: 2 10 26     49 4
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10157 10078سما 10178 10096سما 10227 10178
نام استاد:   آصف رضایی علی تقی زاده رازدار علی تقی زاده رازدار رازدار
عنوان درس:   شیوه های مطالعه و کتابخوانی مدیریت مسابقات ورزشی تئوری حسابداری2 تاریخ تربیت بدنی  اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
آمار كلاس:   8 23 15 33 3 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس:   10301 10134 10045
نام استاد:   مرادی مرادی زحمتکار
عنوان درس:   آموزش علوم تجری زبان تخصصی آشنایی با قرآن
آمار كلاس:   31 36       36نفرواحد 17نفرسما
حاضرين:              
کلاس107 مشخصه کلاس: 10189 10190 10359 10179
نام استاد: حسینائی حسینائی نظامی نظامی
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی2 بررسی موارد خاص در حسابرسی حسابرسی داخلی
آمار كلاس: 7نفرواحد 2نفرسما 15       6 7
حاضرين:              
کلاس108 مشخصه کلاس:   10305 10257و10312
نام استاد:   کلانتری ابراهیم ناعمی
عنوان درس:   مباحث اساسی1 مبانی دفاع مقدس
آمار كلاس:   5         105نفرواحد 12نفرسما
حاضرين:              
کلاس109 مشخصه کلاس:   10200 10200 10387 10387
نام استاد:   فرجامی فرجامی فرجامی فرجامی
عنوان درس:   حفاظت سیستمهای قدرت حفاظت سیستمهای قدرت اصول کنترل مدرن اصول کنترل مدرن
آمار كلاس:   13 13     2 2
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس: 10212 10075 10380
نام استاد: سلیمانپور قربان پور نصرالهی
عنوان درس: تحلیل مدارهای الکتریکی روانشناسی هوش خاک مسلح
آمار كلاس: 6 11         3
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس:             10299
نام استاد:             اصفهانی
عنوان درس:             مبانی کامپیوتر/رایانه
آمار كلاس:             26
حاضرين: