كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 30 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183 10180 10168
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی نظامی میرزایی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3 حسابرسی فناوری اطلاعات متره و برآورد
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما 7 57نفرواحد 7نفرسما 7 5نفرواحد 3نفرسما 7 8
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:   10242 10260 10120سما 10347 10246 10148
نام استاد:   قربانی رزم آرا طحان عبداللهی قربانی طباطبایی
عنوان درس:   مفاهیم پایه پرستاری سالمندان3 کاربرد رایانه در تربیت بدنی کنترل صنعتی پرستاری کودک سالم آیین دادرسی مدنی1
آمار كلاس:   28 18 17 10 17 8
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:   10121سما 10067سما 10060سما 10099سما 10059
نام استاد:   علیرضا داوری آرزومندان رحیمی ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس:   مدیریت خدمات بهداشتی پاتوبیولوژی بیماریهای شایع کودکان مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
آمار كلاس:   15 11 14   16 28
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10046 10048 10049
نام استاد: واحدی واحدی قادری
عنوان درس: اصول و روش تدریس زبانها نگارش متون علمی زبانشناسی
آمار كلاس: 2         4 2
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس: 10212 10301 10088 10160 10216  
نام استاد: سلیمانپور مرادی مرادی بنی اسدی عبدی  
عنوان درس: تحلیل مدارهای الکتریکی آموزش علوم تجربی روانشناسی صنعتی و سازمانی تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان اقتصاد مهندسی  
آمار كلاس: 6 31   15 10 8  
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044 10373 10167  
نام استاد: محمودی محمودی نصرالهی  
عنوان درس: آشنایی با قرآن آیین زندگانی استاتیک  
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما     26   13نفرواحد 2نفرسما  
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10014 10016 10250
نام استاد:   مختاری مختاری مختاری
عنوان درس:   روشهای آماری کارآفرینی اکولوژی
آمار كلاس:   33نفرواحد 16نفرسما 8نفرواحد 20نفرسما       5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:     10115سما 10077سما 10073
نام استاد:     تقی زاده تقی زاده پاکدامن
عنوان درس:     اصول و فلسفه تربیت بدنی روشهای آموزش تربیت بدنی روش تحقیق(روانشناسی عمومی)
آمار كلاس:     15   11   21
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس: 10192 10288 10208 10209 10184
نام استاد: راستگونژاد راستگونژاد سليمانپور سليمانپور مردانی
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2 حسابداری پیشرفته1 ماشينهاي الكتريكي 3 بررسي سيستمهاي قدرت1 اصول تنظیم و کنترل
آمار كلاس: 12   16   10 11 17نفرواحد 5نفرسما
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:           10013 10011
نام استاد:           طاهری طاهری
عنوان درس:           پژوهش عملیاتی2 پژوهش عملیاتی1
آمار كلاس:           17 25
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:     10233 10223 10308 10234 10225
نام استاد:     اصفهانی اصفهانی  اصفهانی رمضانی رمضانی
عنوان درس:     زبان فنی/تخصصی طراحی الگوریتم مبانی داده کاوی/ذخیره وبازیابی برنامه نویسی مبتنی بر وب/طراحی صفحات وب شبکه های کامپیوتر/سیستم عامل شبکه
آمار كلاس:     10 7 6 7 7
حاضرين: