كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 23 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183 10180 10168
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی نظامی میرزایی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3 حسابرسی فناوری اطلاعات متره و برآورد
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما 7 57نفرواحد 7نفرسما 7 5نفرواحد 3نفرسما 7 8
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10246 10242 10260 10347 10148
نام استاد: قربانی قربانی رزم آرا عبداللهی طباطبایی
عنوان درس: پرستاری کودک سالم مفاهیم پایه پرستاری سالمندان3 کنترل صنعتی آیین دادرسی مدنی1
آمار كلاس: 17 28 18   10   8
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10120سما 10121سما 10067سما 10060سما 10099سما 10059
نام استاد: طحان علیرضا داوری آرزومندان رحیمی ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس: کاربرد رایانه در تربیت بدنی مدیریت خدمات بهداشتی پاتوبیولوژی بیماریهای شایع کودکان مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
آمار كلاس: 17 15 11 14   16 28
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10046 10047 10048 10049
نام استاد: واحدی واحدی واحدی قادری
عنوان درس: اصول و روش تدریس زبانها روش تحقیق نگارش متون علمی زبانشناسی
آمار كلاس: 2     2   4 2
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس: 10160 10301 10088 10216 10025
نام استاد: بنی اسدی مرادی مرادی عبدی صدیقی
عنوان درس: تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان آموزش علوم تجربی روانشناسی صنعتی و سازمانی اقتصاد مهندسی وصایای امام(ره)
آمار كلاس: 10 31   15   8 54نفرواحد 7نفرسما
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044 10169 10373 10167
نام استاد: محمودی نصرالهی محمودی نصرالهی
عنوان درس: آشنایی با قرآن مصالح ساختمانی آیین زندگانی استاتیک
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما   11 26     13نفرواحد 2نفرسما
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10014 10016 10259 10290 10291 10250
نام استاد:   مختاری مختاری راستی راستی راستی مختاری
عنوان درس:   روشهای آماری کارآفرینی نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته مدیریت استراتژیک پیشرفته اکولوژی
آمار كلاس:   33نفرواحد 16نفرسما 8نفرواحد 20نفرسما 3 3 3 5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:     10115سما 10077سما 10061و10064 10073
نام استاد:     تقی زاده تقی زاده پاکدامن پاکدامن
عنوان درس:     اصول و فلسفه تربیت بدنی روشهای آموزش تربیت بدنی روش تحقیق(مشاوره خانواده وعلوم تربیتی) روش تحقیق(روانشناسی عمومی)
آمار كلاس:     15   11 49 21
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:     10288 10196 10208 10209 10184
نام استاد:     راستگونژاد راستگونژاد سليمانپور سليمانپور مردانی
عنوان درس:     حسابداری پیشرفته1 بهایابی1-صنعتی1-صنعتی پیش ماشينهاي الكتريكي 3 بررسي سيستمهاي قدرت1 اصول تنظیم و کنترل
آمار كلاس:     16 13نفرواحد 7نفرسما 10 11 17نفرواحد 5نفرسما
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:           10009 10011
نام استاد:           طاهری طاهری
عنوان درس:           ریاضی پیش پژوهش عملیاتی1
آمار كلاس:           21نفرواحد 10نفرسما 25
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10230 10299 10223 10106سما 10234 10225
نام استاد:   رمضانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی
عنوان درس:   برنامه نویسی / برنامه سازی پیشرفته مبانی کامپیوتر(واحد) طراحی الگوریتم/ مبانی کامپیوتر(سما) برنامه نیسی مبتنی بر وب/طراحی صفحات وب شبکه های کامپیوتر/سیستم عامل شبکه
آمار كلاس:   16نفرواحد 5نفرسما 26 7 23 6نفرواحد 1نفرسما 7
حاضرين: