كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز سه شنبه 26 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10329   10144 10096 10078 10108 10060
نام استاد: مرتضی پور   صراحتی طحان رحمتی بینوا پاکدامن
عنوان درس: اصول حسابداری1   حقوق بین الملل عمومی2 فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان روانشناسی اعتیاد روانشناسی رشد و زبان آموزی
آمار كلاس: 9نفرواحد 3نفرسما   6 42 9 15 28
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس:     10076   10089 10079 10174
نام استاد:     فروتن   مظهری مظهری لاری
عنوان درس:     آشنایی با فلسفه اسلامی   متون روانشناسی2 مباحث اساسی2 تحلیل آماری پیشرفته
آمار كلاس:     19   28 11 3
حاضرين:              
کلاس 103 مشخصه کلاس:   10186 10166 10021 10292   10187
نام استاد:   موحدی نسب دروازه بان زاده دروازه بان زاده ناصری   موحدی نسب
عنوان درس:   حسابداری مالیاتی-مالیاتی1 محاسبات عددی ریاضی عمومی-عمومی1-ریاضی6 حسابداری میانه1-حسابداری مالی   کنترل های داخلی
آمار كلاس:   16نفرواحد 4نفرسما 18 25نفرواحد 15نفرسما 10   10
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10208 10209 10210 10125و10114سما 10040 10331 10291
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور کمالی فر هزاری صدیقی راستی
عنوان درس: ماشین الکتریکی3 بررسی سیستم قدرت 1 مبانی سیستم قدرت آناتومی انسانی انقلاب اسلمی ایران تفسیر موضوعی قرآن مدیریت استراتژیک پیشرفته
آمار كلاس: 10 11 8 23 52نفرواحد 2نفرسما 23 3
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس:   10267   10024 10150 10139 10151
نام استاد:   قربانی   زحمتکار ریحانی اسدآباد ریحانی اسدآباد طباطبایی
عنوان درس:   اصول مدیریت خدمات   دانش خانواده و جمعیت اصول فقه1 اصول فقه1 حقوق مدنی4
آمار كلاس:   32   32نفرواحد 10نفرسما 7 5 7
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس:   10263 10043   10126 10127 10161
نام استاد:   احمدنژاد نوری   نوری ابوذری نوری ابوذری میرزایی
عنوان درس:   پرستاری بهداشت روان تفسیر موضوعی قرآن   مبانی برنامه ریزی درسی تحلیل برنامه درسی اصول مدیریت ساخت 
آمار كلاس:   20 45نفرواحد 16نفرسما   27نفرواحد 4نفرسما 45 11
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:   10038و10325   10116 10047 10329 10359
نام استاد:   اسماعیل نژاد   مرادی واحدی مرتضی پور نظامی
عنوان درس:   تاریخ تحلیلی صدر اسلام   روش تدریس ریاضی روش تجقیق اصول حسابداری1 بررسی موارد خاص در حسابرسی
آمار كلاس:   89   28 2 9نفرواحد 3نفرسما 6
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:   10016 10131سما 10149 10096سما 10115سما 10247
نام استاد:   مختاری غضنفری اکبرزاده تقی زاده تقی زاده مختاری
عنوان درس:   کارآفرینی فیزیک متون فقه1 تاریخ تربیت بدنی اصول ومبانی تربیت بدنی شیمی آلی
آمار كلاس:   8نفرواحد 20نفرسما 10 7 33 15 6
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:     10012   10030 10317 10013
نام استاد:     طاهری   عبدی عبدی طاهری
عنوان درس:     آمار توصیفی-آمارواحتمالات   معادلات و دیفرانسیل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس پژوهش عملیاتی2
آمار كلاس:     26   10 12نفرواحد 1نفرسما 17
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:   10093     10388 10388 10380
نام استاد:   قربان پور     اسفرقی اسفرقی نصرالهی
عنوان درس:   آموزه های روان شناختی 1     مباحث ویژه مباحث ویژه خاک مسلح
آمار كلاس:   8     3 3 3
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10234 10223 10233 10306 10230 10308
نام استاد:   رمضانی اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی اصفهانی
عنوان درس:   برنامه نویسی وب-طراحی صفحات وب طراحی الگریتم زبان فنی/زبان تخصصی سیستم عامل2 برنامه سازی پیشرفته/برنامه نویسی مبانی داده کاوی/مباحث ویژه
آمار كلاس:   6نفرواحد 1نفرسما 7 9نفرواحد 1نفرسما 4نفرواحد 4نفرسما 16نفرواحد 5نفرسما 6
حاضرين: