برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 3 خرداد 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183   10041   10183 10136 10136
نام استاد: محمدرضا ناعمی   فروتن   محمدرضا ناعمی بینوا بینوا
عنوان درس: اصول حسابداری3   اندیشه2   اصول حسابداری3 مشاوره کودک مشاوره کودک
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما   57نفرواحد 7نفرسما   5نفرواحد 3نفرسما 9 9
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10066 10244   10120سما 10347 10266 10148
نام استاد: صاحبدل قربانی   طحان عبداللهی قربانی طباطبایی
عنوان درس: نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده فرآیند آموزش بیمار   کاربرد رایانه در تربیت بدنی کنترل صنعتی پرستاری اورژانس آیین دادرسی مدنی1
آمار كلاس: 23 29   17 10 33 8
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10192 10121سما   10060سما     10067سما
نام استاد: راستگونژاد علیرضا داوری   رحیمی     آرزومندان
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2 مدیریت خدمات بهداشتی   بیماریهای شایع کودکان     پاتوبیولوژی
آمار كلاس: 12 15   14     11
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10046   10169     10048 10049
نام استاد: واحدی   نصرالهی     واحدی قادری
عنوان درس: اصول و روش تدریس زبانها   مصالح ساختمانی     نگارش متون علمی زبانشناسی
آمار كلاس: 2   11     4 2
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10301     10160 10216 10388
نام استاد:   مرادی     بنی اسدی عبدی اسفرقی
عنوان درس:   آموزش علوم تجربی     تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان اقتصاد مهندسی مباحث ویژه
آمار كلاس:   31     10 8 3
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044     10373 10411 10167 10411
نام استاد: محمودی     محمودی لاری نصرالهی لاری
عنوان درس: آشنایی با قرآن     آیین زندگانی اقتصاد سنجی استاتیک اقتصاد سنجی
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما     26 2 13نفرواحد 2نفرسما 2
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:           10258 10250
نام استاد:           گلزاری مختاری
عنوان درس:           پرستاری و بهداشت محیط اکولوژی
آمار كلاس:           31 5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:           10025 10073
نام استاد:           صدیقی پاکدامن
عنوان درس:           وصایای امام  روش تحقیق(روانشناسی عمومی)
آمار كلاس:           61 21
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:     10288   10208   10184
نام استاد:     راستگونژاد   سلیمانپور   مردانی
عنوان درس:     حسابداری پیشرفته1   ماشينهاي الكتريكي 3   اصول تنظیم و کنترل
آمار كلاس:     16   10   17نفرواحد 5نفرسما
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:     10308 10223     10225
نام استاد:     اصفهانی اصفهانی      رمضانی
عنوان درس:     مبانی داده کاوی/مباحث ویژه طراحی الگوریتم     شبکه های کامپیوتر/سیستم عامل شبکه
آمار كلاس:     6 7     7
حاضرين: