برنامه کلاسهای مجازی روز سه شنبه 6 خرداد 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
ساعت 8 تا 10 ساعت 10 تا 12 ساعت 12 تا 14 ساعت 14 تا 16 ساعت 16 تا 18 ساعت 18 تا 20 ساعت 20 تا 22
کلاس 101 مشخصه کلاس:         10078 10108 10060
نام استاد:         رحمتی بینوا پاکدامن
عنوان درس:         روانشناسی از دیدگاه دانشمندان روانشناسی اعتیاد روانشناسی رشد و زبان آموزی
آمار كلاس:         9 15 28
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10158       10089 10079 10174
نام استاد: صاحبدل       مظهری مظهری لاری
عنوان درس: سنجش و ارزیابی       متون روانشناسی2 مباحث اساسی2 تحلیل آماری پیشرفته
آمار كلاس: 25       28 11 3
حاضرين:              
کلاس 103 مشخصه کلاس:   10186     10292   10187
نام استاد:   موحدی نسب     ناصری   موحدی نسب
عنوان درس:   حسابداری مالیاتی-مالیاتی1     حسابداری میانه1-حسابداری مالی   کنترل های داخلی
آمار كلاس:   16نفرواحد 4نفرسما     10   10
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس:       10125و10114سما   10331  
نام استاد:       کمالی فر   صدیقی  
عنوان درس:       آناتومی انسانی   تفسیر موضوعی قرآن  
آمار كلاس:       23   23  
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس:     10260 10024 10150 10139 10151
نام استاد:     رزم آرا زحمتکار ریحانی اسدآباد ریحانی اسدآباد طباطبایی
عنوان درس:     سالمندان3 دانش خانواده و جمعیت حقوق جزای عمومی2 اصول فقه1 حقوق مدنی4
آمار كلاس:     18 32نفرواحد 10نفرسما 7 5 7
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10042 10263 10043   10126 10127 10161
نام استاد: نوری احمدنژاد نوری   نوری ابوذری نوری ابوذری میرزایی
عنوان درس: آیین زندگانی پرستاری بهداشت روان تفسیر موضوعی قرآن   مبانی برنامه ریزی درسی تحلیل برنامه درسی اصول مدیریت ساخت 
آمار كلاس: 47نفرواحد 17نفرسما 20 45نفرواحد 16نفرسما   27نفرواحد 4نفرسما 45 11
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:   10039   10116      
نام استاد:   اسماعیل نژاد   مرادی      
عنوان درس:   تاریخ فرهنگ و تمدن   روش تدریس ریاضی      
آمار كلاس:   53   28      
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:       10149     10247
نام استاد:       اکبرزاده     مختاری
عنوان درس:       متون فقه1     شیمی آلی
آمار كلاس:       7     6
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:         10030 10317  
نام استاد:         عبدی عبدی  
عنوان درس:         معادلات و دیفرانسیل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  
آمار كلاس:         10 12نفرواحد 1نفرسما  
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:           10205 10380
نام استاد:           اسفرقی نصرالهی
عنوان درس:           تاسیسات الکتریکی خاک مسلح
آمار كلاس:           11 3
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:             10313
نام استاد:             اصفهانی
عنوان درس:             مبانی ذخیره اطلاعات/ذخیره و بازیابی
آمار كلاس:             9
حاضرين: