كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز سه شنبه 19 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10329 10096 10078 10108 10060
نام استاد: مرتضی پور طحان رحمتی بینوا پاکدامن
عنوان درس: اصول حسابداری1 فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان روانشناسی اعتیاد روانشناسی رشد و زبان آموزی
آمار كلاس: 9نفرواحد 3نفرسما     42 9 15 28
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس: http://vc2.iaubir.ac.ir/q102?launcher=false 10076 10089 10079 10093
نام استاد: فروتن مظهری مظهری قربان پور
عنوان درس: آشنایی با فلسفه اسلامی متون روانشناسی2 مباحث اساسی2 آموزه های روان شناختی 1
آمار كلاس:     19   28 11 8
حاضرين:              
کلاس 103 مشخصه کلاس: http://vc2.iaubir.ac.ir/q103?launcher=false 10186 10144 10021 10292 10187
نام استاد: موحدی نسب صراحتی دروازه بان زاده ناصری موحدی نسب
عنوان درس: حسابداری مالیاتی-مالیاتی1 حقوق بین الملل عمومی2 ریاضی عمومی-عمومی1-ریاضی6 حسابداری میانه1-حسابداری مالی کنترل های داخلی
آمار كلاس:   16نفرواحد 4نفرسما 6 25نفرواحد 15نفرسما 10   10
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10208 10209 10210 10125و10114سما 10040 10331 10298
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور کمالی فر هزاری صدیقی حقگو
عنوان درس: ماشین الکتریکی3 بررسی سیستم قدرت 1 مبانی سیستم قدرت آناتومی انسانی انقلاب اسلمی ایران تفسیر موضوعی قرآن کلیات روشها و فنون تدریس1
آمار كلاس: 10 11 8 23 52نفرواحد 2نفرسما 23 28نفرواحد 10نفرسما
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10246 10267 10260 10024 10150 10139 10151
نام استاد: قربانی قربانی رزم آرا زحمتکار ریحانی اسدآباد ریحانی اسدآباد طباطبایی
عنوان درس: پرستاری کودک سالم اصول مدیریت خدمات سالمندان3 دانش خانواده و جمعیت حقوق جزای2 اصول فقه1 حقوق مدنی4
آمار كلاس: 17 32 18 32نفرواحد 10نفرسما 7 5 7
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10042 10263 10043 10140 10126 10127 10161
نام استاد: نوری احمدنژاد نوری قریشی نوری ابوذری نوری ابوذری میرزایی
عنوان درس: آیین زندگانی پرستاری بهداشت روان تفسیر موضوعی قرآن حقوق مدنی2 مبانی برنامه ریزی درسی تحلیل برنامه درسی اصول مدیریت ساخت 
آمار كلاس: 47نفرواحد 17نفرسما 20 45نفرواحد 16نفرسما 5 27نفرواحد 4نفرسما 45 11
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:   10038و10325 10039 10116 10047 10329 10359
نام استاد:   اسماعیل نژاد اسماعیل نژاد مرادی واحدی مرتضی پور نظامی
عنوان درس:   تاریخ تحلیلی صدر اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن روش تدریس ریاضی روش تجقیق اصول حسابداری1 بررسی موارد خاص در حسابرسی
آمار كلاس:   89 53 28 2 9نفرواحد 3نفرسما 6
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:   10016 10131سما 10149 10096سما 10115 10247
نام استاد:   مختاری غضنفری اکبرزاده تقی زاده تقی زاده مختاری
عنوان درس:   کارآفرینی فیزیک متون فقه1 اصول/تاریخ تربیت بدنی اصول/مبانی تربیت بدنی شیمی آلی
آمار كلاس:   8نفرواحد 20نفرسما 10 7 33 15 6
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:     10012 10030 10317 10013
نام استاد:     طاهری عبدی عبدی طاهری
عنوان درس:     آمار توصیفی-آمارواحتمالات معادلات و دیفرانسیل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس پژوهش عملیاتی2
آمار كلاس:     26   10 12نفرواحد 1نفرسما 17
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:             10380
نام استاد:             نصرالهی
عنوان درس:             خاک مسلح
آمار كلاس:             3
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10234 10225 10226 10306 10199
نام استاد:   رمضانی رمضانی رمضانی رمضانی فرجامی
عنوان درس:   برنامه نویسی وب-طراحی صفحات وب شبکه های کامپیوتری-سیستم عامل شبکه کارگاه-نصب و راه اندازی شبکه سیستم عامل2 ریاضی مهندسی
آمار كلاس:   6نفرواحد 1نفرسما 7 5نفرواحد 1نفرسما 4نفرواحد 4نفرسما   8
حاضرين: