برنامه کلاسهای مجازی روز یکشنبه 25 اسفند 98 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10267 10242 10061 10036 10037 10252 10355
نام استاد: قربانی قربانی پاکدامن کاهی کاهی مبینی پاکدامن
عنوان درس: اصول مدیریت خدمات پرستاری مفاهیم پایه پرستاری روش تحقیق(علوم تربیتی) فارسی پیش فارسی عمومی تغذیه وتغذیه درمانی آمار استنباطی وروشهای آماری
کلاس102 مشخصه کلاس: 10017 10229 10185 10240 10185 10014 10100
نام استاد: واحدی مختاری سجاددوست مختاری سجاددوست مختاری صدیقی
عنوان درس: زبان پیش مرتعداری حسابداری صنعتی2 مبانی علوم تجربی حسابداری صنعتی2 آمار روانشناسی تربیتی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10008 10009 10125 10166 10110 10181 10181
نام استاد: طاهری طاهری مظهری دروازه بان زاده مظهری توسلی توسلی
عنوان درس: ریاضی2 ریاضی پیش شناخت کودکان استثنائی محاسبات عددی روانشناسی عمومی مدیریت تولید مدیریت تولید
کلاس104 مشخصه کلاس: 10216 10029 10215 10085 10027 10091 10031
نام استاد: عبدی عبدی نصرالهی رحمتی عبدی  رحمتی عبدی
عنوان درس: اقتصاد مهندسی ریاضی1 تکنولوژی بتن فلسفه علم روانشناسی فیزیک پیش روانشناسی تجربی الکترومغناطیس
کلاس105 مشخصه کلاس: 10076 10182   10314 10137 10142 10099
نام استاد: فروتن مرتضی پور   مرادی نوری ابوذری طباطبایی اکبری
عنوان درس: آشنایی با فلسفه اسلامی اصول حسابداری2   روش تدریس کتب دینی تحلیل محتوای کتب درسی متون حقوقی1 مشاوره شغلی و حرفه ای
کلاس106 مشخصه کلاس: 10198 10200 10199 10333 10020 10170 10333
نام استاد: فرجامی فرجامی فرجامی علوی داوری داوری  علوی
عنوان درس: تجهیزات پست حفاظت سیستمهای قدرت ریاضی مهندسی حسابداری دولتی ریاضی کاربردی مهندسی محیط زیست حسابداری دولتی
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10225   10233 10224      
نام استاد: رمضانی   اصفهانی رمضانی      
عنوان درس: سیستم عامل شبکه-شبکه های کامپیوتری   زبان فنی مبانی اینترنت-کارگاه کامپیوتر