برنامه کلاسهای مجازی روز چهارشنبه 28 اسفند 98 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10206 10206 10098 10068 10159 10171 10172
نام استاد: اسفرقی اسفرقی طیب بینوا نخعی نخعی نخعی
عنوان درس: الکترونیک عمومی الکترونیک عمومی روانشناسی اجتماعی-کاربردی کاربرد آزمونهای هوش تئوریهای پیشرفته تئوریها و پژوهش ها مسائل جاری در حسابداری
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10080 10018و10019 10123 10113 10129 10069 10050
نام استاد: طاهری واحدی نوری ابوذری نوری ابوذری نوری ابوذری ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس: آمار استنباطی زبان عمومی روش تدریس تعلیمات اجتماعی روش تدریس علوم تجربی طراحی آموزشی کاربرد مقدماتی روشهای طرح های آزمایشی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10189 10189 10190 10128 10087 10063 10010
نام استاد: حسینائی حسینائی حسینائی طیب طیب بینوا داوری 
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی1 حسابرسی2 جامعه شناسی آموزش و پرورش روش تحقیق مشاوره خانواده ریاضی پیش
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10265 10260 10248 10182 10191 10094 10259
نام استاد: قربانی قربانی مختاری مرتضی پور علوی رحمتی راستی
عنوان درس: اخلاق پرستاری سالمندان3 فیزیولوژی گیاهی اصول حسابداری2 کاربرد نرم افزارها روان سنجی نظریه های سازمان و مدیریت
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10122 10105 10298 10153 10152 10255 10141
نام استاد: حقگو طیب حقگو قريشي صراحتی دروگر صراحتی
عنوان درس: سنجش و اندازه گیری آسیب شناسی اجتماعی کلیات روشها و فنون تدریس1 حقوق تجارت 4 حقوق بین الملل خصوصی سالمندان1 حقوق اداری1
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10192 10163 10261 10321 10167 10193 10288
نام استاد: راستگونژاد نصرالهی یوسفی رازدار نصرالهی رازدار راستگونژاد
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2 تعمیر و نگهداری ساختمان پرستاری در اختلالات تئوری حسابداری1 استاتیک زبان تخصصی حسابداری پیشرفته1
کلاس کامپیوتر مشخصه کلاس: 10225   سما 10228 10306 10198 10200
نام استاد: رمضانی   اصفهانی اصفهانی رمضانی فرجامی فرجامی
عنوان درس: سیستم عامل شبکه-شبکه های کامپیوتری   مبانی کامپیوتر(سما) برنامه سازی پیشرفته سیستم عامل 2 تجهیزات پست حفاظت سیستمها