برنامه کلاسهای مجازی روز پنج شنبه 22 اسفند 98 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس:   10070   10207 10194 10052 10138
نام استاد:   ابراهیم پور   اسفرقی مصلی پور ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس:   مباحث جدید در آسیب شناسی   ماشینهای الکتریکی سه فاز پول و ارز و بانکداری روانشناسی یادگیری کلیات حقوق وجزا
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10095 10287 10051 10176 10143 10173 10084
نام استاد: صاحبدل راستگونژاد صاحبدل لاری صراحتی لاری قربان پور
عنوان درس: انگیزش و هیجان مکاتبات تجاری روانشناسی تربیتی تصمیم گیری در مسائل مالی حقوق مالیه عمومی تئوریهای مالی روانشناسی شناختی
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10217 10177 10144 10071 10081 10195 10072
نام استاد: میرزایی رازدار صراحتی ابراهیم پور کلانتری رازدار هامون پیما
عنوان درس: قراردادها و مبانی حقوقی سیستم های اطلاعاتی حسابداری حقوق بین الملل عمومی2 متون تخصصی احساس و ادارک حسابداری صنعتی3 پسیکوفیزیولوژی
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10200 10130 10057 10135 10058 10133 10116
نام استاد: فرجامی رحمتی کوهی نژاد رحمتی کوهی نژاد رحمتی مرادی
عنوان درس: حفاظت سیستم ها روانشناسی زبان اصول و برنامه ریزی آموزشی آموزش ریاضی دوره ابتدائی روشها و فنون تدریس ریاضیات روانشناسی رشد روش تدریس ریاضی
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10197 10180 10196 10158 10156 10136 10168
نام استاد: راستگونژاد نظامی راستگونژاد صاحبدل عابدینی بینوا میرزایی
عنوان درس: مباحث جاری در حسابداری حسابرسی فناوری اطلاعات حسابداری صنعتی سنجش و ارزيابي حقوق اساسی2 مشاوره کودک متره 
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10290 10104 10132 10105 10087 10098 10169
نام استاد: راستی مظهری مظهری طیب طیب طیب نصرالهی
عنوان درس: روش شناسی پژهش روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 روانشناسی یادگیری آسیب شناسی اجتماعی روش تحقیق روانشناسی اجتماعی کاربردی مصالح ساختمانی