برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 24 اسفند 98 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183 10184 10207
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی مردانی اسفرقی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3 اصول تنظیم و کنترل ماشینهای الکتریکی سه فاز
کلاس102 مشخصه کلاس: 10014 10016 10250 10250 10347 10148 10180
نام استاد: مختاری مختاری مختاری مختاری عبداللهی طباطبایی نظامی
عنوان درس: آمار کارآفرینی اکولوژی اکولوژی کنترل صنعتی آیین دادرسی مدنی1 حسابرسی فناوری اطلاعات
کلاس103 مشخصه کلاس: 10120سما 10121سما 10115سما 10060 10067سما 10099سما 10059
نام استاد: طحان علیرضا داوری تقی زاده رحیمی نازنین صدیقی ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس: کاربرد رایانه در تربیت بدنی مدیریت خدمات بهداشتی اصول و فلسفه تربیت بدنی بیماریهای شایع کودکان پاتوبیولوژی مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
کلاس104 مشخصه کلاس: 10061سما 10046 10008 10049 10012 10047 10048
نام استاد: شفیع نژاد واحدی طاهری واحدی طاهری واحدی واحدی
عنوان درس: بهداشت دهان ودندان اصول و روش تدریس زبانها ریاضی کاربردی-ریاضی2 زبانشناسی آمار واحتمالات-توصیفی-کاربردی روش تحقیق نگارش متون علمی
کلاس105 مشخصه کلاس: 10160 10073 10064 10196 10160 10319 10025
نام استاد: بنی اسدی پاکدامن پاکدامن راستگونژاد بنی اسدی میرزایی صدیقی
عنوان درس: تحلیل سازه های1 روش تحقیق(روانشناسی عمومی) روش تحقیق(مشاوره خانواده) بهایابی1-صنعتی1-صنعتی پیش تحلیل سلزه های1 روسازی راه  وصایای امام(ره)
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044   10169 10373 10289 10262 10194
نام استاد: محمودی   نصرالهی محمودی مصلی پور مصلی پور مصلی پور
عنوان درس: آشنایی با قرآن   مصالح ساختمانی آیین زندگانی مدیریت تبلیغات بازار یابی و مدیریت بازار پول و ارز 
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10306     10313     10308
نام استاد: رمضانی     اصفهانی     اصفهانی
عنوان درس: سیستم عامل2     ذخیره وبازیابی     مباحث ویژه