كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس 101 مشخصه کلاس: 10329     10096 10078 10108 10060
نام استاد: مرتضی پور     طحان رحمتی بینوا پاکدامن
عنوان درس: اصول حسابداری1     فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه روانشناسی از دیدگاه دانشمندان روانشناسی اعتیاد روانشناسی رشد و زبان آموزی
آمار كلاس: 9نفرواحد 3نفرسما     42 9 15 28
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس:     10076   10089 10079 10174
نام استاد:     فروتن   مظهری مظهری لاری
عنوان درس:     آشنایی با فلسفه اسلامی   متون روانشناسی2 مباحث اساسی2 تحلیل آماری پیشرفته
آمار كلاس:     19   28 11 3
حاضرين:              
کلاس 103 مشخصه کلاس:   10186 10166 10021 10292 10008 10187
نام استاد:   موحدی نسب دروازه بان زاده دروازه بان زاده ناصری طاهری موحدی نسب
عنوان درس:   حسابداری مالیاتی-مالیاتی1 محاسبات عددی ریاضی عمومی-عمومی1-ریاضی6 حسابداری میانه1-حسابداری مالی ریاضی کلربردی کنترل های داخلی
آمار كلاس:   16نفرواحد 4نفرسما 18 25نفرواحد 15نفرسما 10 37نفرواحد 2نفرسما 10
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10208 10209 10210 10125و10114سما 10040 10331 10291
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور کمالی فر هزاری صدیقی راستی
عنوان درس: ماشین الکتریکی3 بررسی سیستم قدرت 1 مبانی سیستم قدرت آناتومی انسانی انقلاب اسلمی ایران تفسیر موضوعی قرآن مدیریت استراتژیک پیشرفته
آمار كلاس: 10 11 8 23 52نفرواحد 2نفرسما 23 3
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس:   10267 10260 10024 10150 10139 10151
نام استاد:   قربانی رزم آرا زحمتکار ریحانی اسدآباد ریحانی اسدآباد طباطبایی
عنوان درس:   اصول مدیریت خدمات سالمندان3 دانش خانواده و جمعیت حقوق جزای عمومی2 اصول فقه1 حقوق مدنی4
آمار كلاس:   32 18 32نفرواحد 10نفرسما 7 5 7
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس: 10042 10263 10043 10263 10126 10127 10161
نام استاد: نوری احمدنژاد نوری احمدنژاد نوری ابوذری نوری ابوذری میرزایی
عنوان درس: آیین زندگانی پرستاری بهداشت روان تفسیر موضوعی قرآن پرستاری بهداشت روان مبانی برنامه ریزی درسی تحلیل برنامه درسی اصول مدیریت ساخت 
آمار كلاس: 47نفرواحد 17نفرسما 20 45نفرواحد 16نفرسما 20 27نفرواحد 4نفرسما 45 11
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:   10038و10325   10116 10047 10329 10359
نام استاد:   اسماعیل نژاد   مرادی واحدی مرتضی پور نظامی
عنوان درس:   تاریخ تحلیلی صدر اسلام   روش تدریس ریاضی روش تجقیق اصول حسابداری1 بررسی موارد خاص در حسابرسی
آمار كلاس:   89   28 2 9نفرواحد 3نفرسما 6
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:   10016   10149 10096سما 10115سما 10247
نام استاد:   مختاری   اکبرزاده تقی زاده تقی زاده مختاری
عنوان درس:   کارآفرینی   متون فقه1 تاریخ تربیت بدنی اصول ومبانی تربیت بدنی شیمی آلی
آمار كلاس:   8نفرواحد 20نفرسما 7 33 15 6
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:         10030 10317 10013
نام استاد:         عبدی عبدی طاهری
عنوان درس:         معادلات و دیفرانسیل فیزیک الکتریسیته و مغناطیس پژوهش عملیاتی2
آمار كلاس:         10 12نفرواحد 1نفرسما 17
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:   10093     10205 10206 10380
نام استاد:   قربان پور     اسفرقی اسفرقی نصرالهی
عنوان درس:   آموزه های روان شناختی 1     تاسیسات الکتریکی الکترونیک عمومی خاک مسلح
آمار كلاس:   8     11 8 3
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:         10306 10230 10313
نام استاد:         رمضانی رمضانی اصفهانی
عنوان درس:         سیستم عامل2 برنامه سازی پیشرفته/برنامه نویسی مبانی ذخیره اطلاعات/ذخیره و بازیابی
آمار كلاس:         4نفرواحد 4نفرسما 16نفرواحد 5نفرسما 9
حاضرين: