برنامه کلاسهای مجازی روز دوشنبه 26 اسفند 98 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
  8تا10     10تا12     12تا14     14تا16     16تا18     18تا20     20تا22  
کلاس101 مشخصه کلاس: 10011   سما 10096 10107 10101 10073
نام استاد: طاهری   تقی زاده طحان بینوا بینوا پاکدامن
عنوان درس: پژوهش عملیاتی1   مسابقات اردوهای ورزشی فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه روانشناسی سالمندی روانشناسی خانواده روشهای تحقیق در روانشناسی
کلاس102 مشخصه کلاس: 10206 10030 10028 10332 10029 10012 10385
نام استاد: اسفرقي عبدی عبدی  جمیلی فرد عبدی طاهری میرزایی      
عنوان درس: الكترونيك عمومي معادلات و دیفرانسیل فیزیک1 کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 ریاضی1 آمار توصیفی روسازی پیشرفته       
کلاس103 مشخصه کلاس: 10015 10023 10022-10323 10215 10188 10188 10241      
نام استاد: مختاری زحمتکار زحمتکار نصرالهی ناصری ناصری مختاری      
عنوان درس: اصول سرپرستی وصایا اندیشه1 تکنولوژی بتن حسادباری میانه2 حسابداری میانه2 خاکشناسی خصوصی
کلاس104 مشخصه کلاس: 10266 10245 10267 10131 10083 10077 10387
نام استاد: قربانی قربانی قربانی نوری ابوذری رحمتی رحمتی فرجامی
عنوان درس: پرستاری اورژانس در بررسی وضعیت سلامت اصول مدیریت خدمات پرستاری مهارتهای زندگی روانشناسی فیزیولوژی روانشناسي تحولي1 اصول کنترل مدرن
کلاس105 مشخصه کلاس: 10018و10019 10149 10153 10140 10021 10243 10102
نام استاد: واحدی اکبرزاده قریشی قریشی دروازه بان زاده صدیقی صدیقی
عنوان درس: زبان عمومی متون فقه1 حقوق تجارت4 حقوق مدنی2 ریاضی عمومی پرستاری سلامت فرد وخانواده آموزه های روان شناختی در حدیث
کلاس106 مشخصه کلاس: 10212 10212 10213 10211 10310 10088 10329
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور مرادی مرادی مرتضی پور
عنوان درس: تحلیل مدار الکتریکی تحلیل مدار الکتریکی ماشین مخصوص زبان فنی اصول و مبانی آموزش و پرورش روانشناسی سازمانی اصول حسابداری1
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10234   10233     10230  
نام استاد: رمضانی   اصفهانی     رمضانی  
عنوان درس: برنامه نویسی مبتنی بر وب   زبان تخصصی     برنامه سازی پیشرفته