برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 9 خرداد 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
ساعت 8 تا 10 ساعت 10 تا 12 ساعت 12 تا 14 ساعت 14 تا 16 ساعت 16 تا 18 ساعت 18 تا 20 ساعت 20 تا 22
کلاس101 مشخصه کلاس:     10053 10106 10164 10164  
نام استاد:     ابراهیم پور ابراهیم پور میرزایی میرزایی  
عنوان درس:     روشهای آموزش کودکان استثنائی اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح/روسازی مقاومت مصالح/روسازی  
آمار كلاس:     4 6 14 14  
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:             10380
نام استاد:             نصرالهی
عنوان درس:             خاک مسلح
آمار كلاس:             3
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:         10264 10258 10158
نام استاد:         گلزاری گلزاری صاحبدل
عنوان درس:         اصول اپیدمیو لوژی پرستاری و بهئاشت محیط سنجش و ارزیابی
آمار كلاس:         17 31 25
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس:           10061و10064 10054
نام استاد:           پاکدامن پاکدامن
عنوان درس:           روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
آمار كلاس:           49 4
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10157   10178   10227 10178
نام استاد:   آصف رضایی   رازدار   رازدار رازدار
عنوان درس:   شیوه های مطالعه و کتابخوانی   تئوری حسابداری2   اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
آمار كلاس:   8   15   3 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس:       10146 10147 10145 10045
نام استاد:       صراحتی صراحتی صراحتی زحمتکار
عنوان درس:       حقوق بشر در اسلام حقوق محیط زیست حقوق تجارت 2 آشنایی با قرآن
آمار كلاس:       6 5 5 36نفرواحد 17نفرسما
حاضرين:              
کلاس107 مشخصه کلاس:             10179
نام استاد:             نظامی
عنوان درس:             حسابرسی داخلی
آمار كلاس:             7
حاضرين:              
کلاس108 مشخصه کلاس:   10305 10131سما        
نام استاد:   کلانتری غضنفری        
عنوان درس:   مباحث اساسی1 فیزیک        
آمار كلاس:   5 10        
حاضرين:              
کلاس109 مشخصه کلاس:   10075       10204 10204
نام استاد:   قربان پور       اسفرقی اسفرقی
عنوان درس:   روانشناسی هوش       عایقها و فشار قوی عایقها و فشار قوی
آمار كلاس:   11       5 5
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس:             10387
نام استاد:             فرجامی
عنوان درس:             اصول کنترل مدرن
آمار كلاس:             2
حاضرين: