كلاسهاي واحد قاينات
برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 22 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
   8تا10       10تا12       12تا14       14تا16       16تا18       18تا20       20تا22   
کلاس101 مشخصه کلاس: 10145 10053 10160 10106      
نام استاد: صراحتی ابراهیم پور محمد بنی اسدی ابراهیم پور      
عنوان درس: حقوق تجارت2 روشهای آموزش کودکان استثنائی تحلیل سازه های1 ومکانیک ساختمان اصول روانشناسی بالینی      
آمار كلاس: 5 4 10 6      
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10305 10174 10090 10122سما 10329 10182 10411
نام استاد: کلانتری لاری کلانتری فیزیولوژی انسانی مرتضی پور مرتضی پور لاری
عنوان درس: مباحث اساسی1 تحلیل آماری پیشرفته روانشناسی تحولی2 كمالي فر اصول حسابداری1 اصول حسابداری2 اقتصاد سنجی
آمار كلاس: 5 3 12 18 9نفرواحد 3نفرسما 19نفرواحد 4نفرسما 2
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10066 10075 10097
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل قربان پور علی اکبر رحمانی
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره نظریه های  شخصیت نظریه ها و روشهای مشاوره روانشناسی هوش آسیب شناسی روانی1
آمار كلاس: 9 23 21 23 11   5
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10047 10097سما 10059سما 10093سما 10061و10064 10054
نام استاد: واحدی علیرضا داوری علیرضا داوری اشتری پاکدامن پاکدامن
عنوان درس: روش تحقیق بهداشت محیط /ایمنی وبهداشت /بهداشت ورزش تغذیه و بهداشت موادغذایی زیست شناسی روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
آمار كلاس: 2 10 26 31   49 4
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10157 10078سما 10178 10096سما 10227 10178
نام استاد:   آصف رضایی علی تقی زاده رازدار علی تقی زاده رازدار رازدار
عنوان درس:   شیوه های مطالعه و کتابخوانی مدیریت مسابقات ورزشی تئوری حسابداری2 تاریخ تربیت بدنی  اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
آمار كلاس:   8 23 15 33 3 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10134 10301 10196 10205 10388 10022و10323 10045
نام استاد: مرادی مرادی راستگونژاد اسفرقی اسفرقی زحمتکار زحمتکار
عنوان درس: زبان تخصصی آموزش علوم تجری صنعتی1-صنعتی پیش-بهایابی تاسیات الکتریکی مباحث ویژه اندیشه1 آشنایی با قرآن
آمار كلاس: 36 31 13نفرواحد 7نفرسما 11 3 58نفرواحد 24نفرسما 36نفرواحد 17نفرسما
حاضرين:              
کلاس107 مشخصه کلاس: 10189 10190 10359 10179
نام استاد: حسینائی حسینائی نظامی نظامی
عنوان درس: حسابرسی1 حسابرسی2 بررسی موارد خاص در حسابرسی حسابرسی داخلی
آمار كلاس:           6 7
حاضرين:              
کلاس108 مشخصه کلاس: 10208 10212 10209 10257و10312
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور ابراهیم ناعمی
عنوان درس: ماشینهای الکتریکی 3 تحلیل مدارهای الکتریکی بررسی سیستمهای فدرت 1 مبانی دفاع مقدس
آمار كلاس: 10 6     11   105نفرواحد 12نفرسما
حاضرين:              
کلاس109 مشخصه کلاس:   10198 10200 10387 10387
نام استاد:   فرجامی فرجامی فرجامی فرجامی
عنوان درس:   تجهیزات پست حفاظت سیستمهای قدرت اصول کنترل مدرن اصول کنترل مدرن
آمار كلاس:   11 13     2 2
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:             10380
نام استاد:             نصرالهی
عنوان درس:             خاک مسلح
آمار كلاس:             3
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس:   10228 10308 10313      
نام استاد:   اصفهانی اصفهانی اصفهانی      
عنوان درس:   برنامه سازی پیشرفته مباحث ویژه و مبانی داده کاور ذخیره و بازیابی و مبانی بازیابی اطلاعات      
آمار كلاس:   7 6 8نفرواحد 1نفرسما      
حاضرين: