کلاسهای مجازی واحد قاینات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 9 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183 10184 10207
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی مردانی اسفرقی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3 اصول تنظیم و کنترل ماشینهای الکتریکی سه فاز
کلاس102 مشخصه کلاس: 10014 10016 10260 10250 10347 10148 10180
نام استاد: مختاری مختاری رزم آرا مختاری عبداللهی طباطبایی نظامی
عنوان درس: آمار کارآفرینی سالمندان3 اکولوژی کنترل صنعتی آیین دادرسی مدنی1 حسابرسی فناوری اطلاعات
کلاس103 مشخصه کلاس: 10120سما 10121سما 10115سما 10060 10067سما 10099سما 10059
نام استاد: طحان علیرضا داوری تقی زاده رحیمی نازنین صدیقی ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس: کاربرد رایانه در تربیت بدنی مدیریت خدمات بهداشتی اصول و فلسفه تربیت بدنی بیماریهای شایع کودکان پاتوبیولوژی مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
کلاس104 مشخصه کلاس: 10061سما 10046 10008 10049 10012 10047 10048
نام استاد: شفیع نژاد واحدی طاهری واحدی طاهری واحدی واحدی
عنوان درس: بهداشت دهان ودندان اصول و روش تدریس زبانها ریاضی کاربردی-ریاضی2 زبانشناسی آمار واحتمالات-توصیفی-کاربردی روش تحقیق نگارش متون علمی
کلاس105 مشخصه کلاس: 10160 10310 10064 10196 10073 10319 10025
نام استاد: بنی اسدی مرادی پاکدامن راستگونژاد پاکدامن میرزایی صدیقی
عنوان درس: تحلیل سازه های1 آموزش علوم تجربی روش تحقیق(مشاوره خانواده وعلوم تربیتی) بهایابی1-صنعتی1-صنعتی پیش روش تحقیق(روانشناسی عمومی) روسازی راه  وصایای امام(ره)
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044 10246 10169 10373 10289 10262 10194
نام استاد: محمودی قربانی نصرالهی محمودی مصلی پور مصلی پور مصلی پور
عنوان درس: آشنایی با قرآن پرستاری کودک سالم مصالح ساختمانی آیین زندگانی مدیریت تبلیغات بازار یابی و مدیریت بازار پول و ارز 
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10224 10233 10308 10225 10201 10199
نام استاد:   رمضانی اصفهانی اصفهانی رمضانی فرجامی فرجامی
عنوان درس:   مبانی اینترنت زبان فنی-زبان تخصصی مباحث ویژه سیستم عامل شبکه-شبکه های کامپیوتری مدار منطقی ریاضی مهندسی