آموزش مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز پنج شنبه 28 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس 101 مشخصه کلاس:   10070 10196 10071 10194 10052 10138
نام استاد:   ابراهیم پور راستگونژاد ابراهیم پور مصلی پور ابراهیم پور پاکدامن
عنوان درس:   مباحث جدید در آسیب شناسی حسابداری صنعتی متون تخصصی پول و ارز و بانکداری روانشناسی یادگیری کلیات حقوق وجزا
آمار كلاس:   18 13نفر واحد 7نفر سما 23 44 5 6
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10095 10051 10158 10156 10116سما 10122سما
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل عابدینی آقایی کمالی فر
عنوان درس: انگیزش و هیجان روانشناسی تربیتی سنجش و ارزیابی در مشاوره حقوق اساسی2 مدیریت فضاها و اماکن ورزشی فیزیولوژی انسانی
آمار كلاس: 15   4 25 6 6 18
حاضرين:              
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10197 10287 10072
نام استاد: راستگونژاد راستگونژاد هامون پیما
عنوان درس: مباحث جاری در حسابداری مکاتبات تجاری پسیکوفیزیولوژی
آمار كلاس: 16 14         18
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس: 10267 10130 10057 10135 10058 10133 10116
نام استاد: قربانی رحمتی کوهی نژاد رحمتی کوهی نژاد رحمتی مرادی
عنوان درس: اصول مدیریت خدمات پرستاری روانشناسی زبان اصول و برنامه ریزی آموزشی آموزش ریاضی دوره ابتدائی روشها و فنون تدریس ریاضیات روانشناسی رشد روش تدریس ریاضی
آمار كلاس: 32 26 27 8 27 28 28
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس: 10212 10210 10144 10143 10180
نام استاد: سلینانپور سلیمانپور صراحتی صراحتی نظامی 
عنوان درس: تحلیل مدارهای الکتریکی مبانی سیستم قدرت حقوق بین الملل عمومی2 حقوق مالیه عمومی حسابرسی فناوری اطلاعات
آمار كلاس: 6 8 6   6   7
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس:   10104 10132 10105 10087 10168  
نام استاد:   مظهری مظهری طیب طیب میرزایی  
عنوان درس:   روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 روانشناسی یادگیری آسیب شناسی اجتماعی روش تحقیق متره   
آمار كلاس:   14 39 10 9 8  
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:     10163 10206 10206 10207
نام استاد:     نصرالهی اسفرقی اسفرقی اسفرقی
عنوان درس:     تعمیر و نگهداری ساختمان ورشهای مرمت الکترونیک عمومی الکترونیک عمومی ماشینهای سه فاز
آمار كلاس:     10نفر واحد 1نفر سما   6نفرواحد 2نفرسما 6نفرواحد 2نفرسما 8نفرواحد 1نفرسما
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:         10177 10195 10321
نام استاد:         رازدار رازدار رازدار
عنوان درس:         سیستم های اطلاعاتی حسابداری حسابداری صنعتی3 تئوری حسابداری1
آمار كلاس:         11 8 4
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:         10102 10243
نام استاد:         صدیقی صدیقی
عنوان درس:         آموزه های روان شناختی در حدیث پرستای سلامت فرد و جامعه
آمار كلاس:         15   28
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:   10084 10332
نام استاد:   قربان پور جمیلی فرد
عنوان درس:   روانشناسی شناختی کاربرد کامپیوتر در حسابداری2
آمار كلاس:   6         6نفر واحد 1نفرسما
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس: 10226 10308 10313 10199 10198 10233
نام استاد: رمضانی اصفهانی اصفهانی فرجامی فرجامی اصفهانی
عنوان درس: کارگاه نصب و راه اندازی شبکه مبانی داده کاوی/مباحث ویژه مبانی بازیابی اطلاعات/ذخیره و بازیابی ریاضی مهندسی تجهیزات پست زبان فنی/زبان تخصصی
آمار كلاس: 6   6 9 8 11 10
حاضرين: