كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز پنج شنبه 25 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس 101 مشخصه کلاس:     10196   10194   10138
نام استاد:     راستگونژاد   مصلی پور   پاکدامن
عنوان درس:     حسابداری صنعتی   پول و ارز و بانکداری   کلیات حقوق جزا
آمار كلاس:     13نفر واحد 7نفر سما   44   5
حاضرين:              
کلاس 102 مشخصه کلاس: 10095   10051 10158 10156 10082 10122سما
نام استاد: صاحبدل   صاحبدل صاحبدل عابدینی صاحبدل کمالی فر
عنوان درس: انگیزش و هیجان   روانشناسی تربیتی سنجش و ارزیابی در مشاوره حقوق اساسی2 متون روانشناسی1 فیزیولوژی انسانی
آمار كلاس: 15   4 25 6 9 18
حاضرين:              
کلاس 103 مشخصه کلاس: 10197 10287       10116سما 10072
نام استاد: راستگونژاد راستگونژاد       آقایی هامون پیما
عنوان درس: مباحث جاری در حسابداری مکاتبات تجاری       مدیریت فضاها و اماکن ورزشی پسیکوفیزیولوژی
آمار كلاس: 16 14       6 18
حاضرين:              
کلاس 104 مشخصه کلاس:   10130 10057 10135   10133 10116
نام استاد:   رحمتی کوهی نژاد رحمتی   رحمتی مرادی
عنوان درس:   روانشناسی زبان اصول و برنامه ریزی آموزشی آموزش ریاضی دوره ابتدائی   روانشناسی رشد روش تدریس ریاضی
آمار كلاس:   26 27 8   28 28
حاضرين:              
کلاس 105 مشخصه کلاس:     10144   10143    
نام استاد:     صراحتی   صراحتی    
عنوان درس:     حقوق بین الملل عمومی2   حقوق مالیه عمومی    
آمار كلاس:     6   6    
حاضرين:              
کلاس 106 مشخصه کلاس:   10104 10132 10105 10087 10168 10158
نام استاد:   مظهری مظهری طیب طیب میرزایی صاحبدل
عنوان درس:   روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 روانشناسی یادگیری آسیب شناسی اجتماعی روش تحقیق متره  سنجش و ارزیابی
آمار كلاس:   14 39 10 9 8 25
حاضرين:              
کلاس 107 مشخصه کلاس:     10163     10204 10207
نام استاد:     نصرالهی     اسفرقی اسفرقی
عنوان درس:     تعمیر و نگهداری ساختمان ورشهای مرمت     عایقها و فشار قوی ماشینهای سه فاز
آمار كلاس:     10نفر واحد 1نفر سما     5 8نفرواحد 1نفرسما
حاضرين:              
کلاس 108 مشخصه کلاس:         10177 10195 10321
نام استاد:         رازدار رازدار رازدار
عنوان درس:         سیستم های اطلاعاتی حسابداری حسابداری صنعتی3 تئوری حسابداری1
آمار كلاس:         11 8 4
حاضرين:              
کلاس 109 مشخصه کلاس:   10084 10070 10071 10069 10052  
نام استاد:   قربان پور ابراهیم پور ابراهیم پور ابراهیم پور ابراهیم پور  
عنوان درس:   روانشناسی شناختی مباحث جدید در آسیب شناسی متون تخصصی کاربرد مقدماتی روشهای درمان روانشناسی یادگیری  
آمار كلاس:   6 18 23 3 5  
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس:   10198 10200       10199
نام استاد:   فرجامی فرجامی       فرجامی
عنوان درس:   تجهیزات پست حفاظت سیستمها       ریاضی مهندسی
آمار كلاس:   11 13       8
حاضرين: