برنامه کلاسهای مجازی روز یکشنبه 10 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
  8تا10     10تا12     12تا14     14تا16     16تا18     18تا20     20تا22  
کلاس101 مشخصه کلاس: 10267 10242   10036 10037 10252 10179
نام استاد: قربانی قربانی   کاهی کاهی مبینی نظامی
عنوان درس: اصول مدیریت خدمات پرستاری مفاهیم پایه پرستاری   فارسی پیش فارسی عمومی تغذیه وتغذیه درمانی حسابرسی داخلی
کلاس102 مشخصه کلاس: 10017   10185   10185   10100
نام استاد: واحدی   سجاددوست   سجاددوست   صدیقی
عنوان درس: زبان پیش   حسابداری صنعتی2   حسابداری صنعتی2   روانشناسی تربیتی
کلاس103 مشخصه کلاس: 10008 10009 10125 10166 10110 10181 10181
نام استاد: طاهری طاهری مظهری دروازه بان زاده مظهری توسلی توسلی
عنوان درس: ریاضی2 ریاضی پیش شناخت کودکان استثنائی محاسبات عددی روانشناسی عمومی مدیریت تولید مدیریت تولید
کلاس104 مشخصه کلاس: 10216 10029 10215 10085 10027 10091 10031
نام استاد: عبدی عبدی نصرالهی رحمتی عبدی  رحمتی عبدی
عنوان درس: اقتصاد مهندسی ریاضی1 تکنولوژی بتن فلسفه علم روانشناسی فیزیک پیش روانشناسی تجربی الکترومغناطیس
کلاس105 مشخصه کلاس: 10076 10182     10137 10142 10099
نام استاد: فروتن مرتضی پور     نوری ابوذری طباطبایی اکبری
عنوان درس: آشنایی با فلسفه اسلامی اصول حسابداری2     تحلیل محتوای کتب درسی متون حقوقی1 مشاوره شغلی و حرفه ای
کلاس106 مشخصه کلاس: 10288 10140 10153 10333 10020 10170 10333
نام استاد: راستگونژاد قریشی قریشی علوی داوری داوری  علوی
عنوان درس: حسابداری پیشرفته1 حقوق مدنی2 حقوق تجارت4 حسابداری دولتی ریاضی کاربردی مهندسی محیط زیست حسابداری دولتی
گروه 107 مشخصه کلاس:       10081 10090 10061 10355
نام استاد:       کلانتری کلانتری پاکدامن پاکدامن
عنوان درس:       احساس و ادارک روانشناسی تحولی2 روش تحقیق( مشاوره علوم تربیتی) آمار استنباطی وروشهای آماری
گروه 108 مشخصه کلاس:   10314   10310 10310    
نام استاد:   مرادی   مرادی مرادی    
عنوان درس:   روش تدریس و بررسی کتب دینی   اصول و مبانی آموزش و پرورش آموزش علوم تجربی    
گروه 109 مشخصه کلاس:       10240   10014 10229
نام استاد:       مختاری   مختاری مختاری
عنوان درس:       مبانی علوم تجربی   آمار مرتعداری
گروه 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10234 10299 10313 10230 10387 10223
نام استاد:   رمضانی اصفهانی اصفهانی رمضانی فرجامی اصفهانی
عنوان درس:   برنامه نویسی مبتنی بر وب مبانی کامپیوتر(واحد) ذخیره و بازیابی برنامه نویسی پیشرفته1 اصول کنترل طراحی الگوریتم