كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز یکشنبه 7 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس:   10242 10246 10036 10037    
نام استاد:   قربانی قربانی کاهی کاهی    
عنوان درس:   مفاهیم پایه پرستاری پرستاری کودک سالم فارسی پیش فارسی عمومی    
آمار كلاس:   28 17 17نفرواحد 9نفرسما 26نفرواحد 4نفرسما    
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10017     10259 10290 10291 10100
نام استاد: واحدی     راستی راستی راستی صدیقی
عنوان درس: زبان پیش     نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته مدیریت استراتژیک پیشرفته روانشناسی تربیتی
آمار كلاس: 32نفرواحد 21نفرسما     3 3 3 33نفرواحد 12نفرسما
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:     10125   10110 10181 10181
نام استاد:     مظهری   مظهری توسلی توسلی
عنوان درس:     شناخت کودکان استثنائی   روانشناسی عمومی مدیریت تولید مدیریت تولید
آمار كلاس:     6نفرواحد 2نفرسما   4نفرواحد 11نفرسما 23نفرواحد 2نفرسما 23نفرواحد 2نفرسما
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10216 10029 10215   10027 10091 10031
نام استاد: عبدی عبدی نصرالهی   عبدی  رحمتی عبدی
عنوان درس: اقتصاد مهندسی ریاضی1 تکنولوژی بتن   فیزیک پیش روانشناسی تجربی الکترومغناطیس
آمار كلاس: 8 18نفرواحد 4نفرسما 9   19نفرواحد 17نفرسما 21 8
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:     10185 10185 10137 10252 10099
نام استاد:     سجاددوست سجاددوست نوری ابوذری مبینی اکبری
عنوان درس:     حسابداری صنعتی2 حسابداری صنعتی2 تحلیل محتوای کتب درسی تغذیه وتغذیه درمانی مشاوره شغلی و حرفه ای
آمار كلاس:     14نفرواحد 3نفر سما 14نفرواحد 3نفر سما 12 28 6
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس:       10061سما 10020 10170 10217
نام استاد:       شفیع نژاد داوری داوری  میرزایی
عنوان درس:       بهداشت دهان ودندان ریاضی کاربردی مهندسی محیط زیست قراردادها و مبانی حقوقی
آمار كلاس:       14 9نفرواحد 5نفرسما 9 10
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:       10081 10090 10132سما 10155
نام استاد:       کلانتری کلانتری کمالی فر عابدینی
عنوان درس:       احساس و ادارک روانشناسی تحولی2 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني حقوق مدنی5
آمار كلاس:       15 12 10 7
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:   10314 10131سما       10355
نام استاد:   مرادی غضنفری       پاکدامن
عنوان درس:   روش تدریس و بررسی کتب دینی فیزیک       آمار استنباطی وروشهای آماری
آمار كلاس:   14 10       6
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:   10240     10014 10175 10229
نام استاد:   مختاری     مختاری لاری مختاری
عنوان درس:   مبانی علوم تجربی     روشهای آماری روش تحقیق کیفی مرتعداری
آمار كلاس:   26     33نفرواحد 16نفرسما 3 5
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:         10333 10009 10333
نام استاد:         علوی طاهری علوی
عنوان درس:         حسابداری دولتی وحسابداری بخش عمومی ریاضی پیش حسابداری دولتی وحسابداری بخش عمومی
آمار كلاس:         5 21فرواحد 10نفرسما 5
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:     10299و10106سما 10228   10199 10201
نام استاد:     اصفهانی اصفهانی   فرجامی فرجامی
عنوان درس:     مبانی کامپیوتر(سما و واحد) برنامه نویسی پیشرفته   ریاضی مهندسی مدار منطقی
آمار كلاس:     49 7   8 14
حاضرين: