آموزش مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز یکشنبه 31 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس:   10242 10246 10036 10037 10407 10407
نام استاد:   قربانی قربانی کاهی کاهی نخعی نخعی
عنوان درس:   مفاهیم پایه پرستاری پرستاری کودک سالم فارسی پیش فارسی عمومی چارچوب و مفاهیم گزارشگری مالی چارچوب و مفاهیم گزارشگری مالی
آمار كلاس:   28 17 17نفرواحد 9نفرسما 26نفرواحد 4نفرسما 3 3
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10017 10259 10290 10291 10100
نام استاد: واحدی راستی راستی راستی صدیقی
عنوان درس: زبان پیش نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته مدیریت استراتژیک پیشرفته روانشناسی تربیتی
آمار كلاس: 32نفرواحد 21نفرسما     3 3 3 33نفرواحد 12نفرسما
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:     10125 10110 10181 10181
نام استاد:     مظهری مظهری توسلی توسلی
عنوان درس:     شناخت کودکان استثنائی روانشناسی عمومی مدیریت تولید مدیریت تولید
آمار كلاس:     6نفرواحد 2نفرسما   4نفرواحد 11نفرسما 23نفرواحد 2نفرسما 23نفرواحد 2نفرسما
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10216 10029 10215 10152 10027 10091 10031
نام استاد: عبدی عبدی نصرالهی صراحتی عبدی  رحمتی عبدی
عنوان درس: اقتصاد مهندسی ریاضی1 تکنولوژی بتن حقوق بین الملل خصوصی1 فیزیک پیش روانشناسی تجربی الکترومغناطیس
آمار كلاس: 8 18نفرواحد 4نفرسما 9 8 19نفرواحد 17نفرسما 21 8
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس: 10212 10210 10185 10185 10137 10252 10099
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سجاددوست سجاددوست نوری ابوذری مبینی اکبری
عنوان درس: تحلیل مدارهای الکتریکی مبانی سیستم های قدرت حسابداری صنعتی2 حسابداری صنعتی2 تحلیل محتوای کتب درسی تغذیه وتغذیه درمانی مشاوره شغلی و حرفه ای
آمار كلاس: 6 8 14نفرواحد 3نفر سما 14نفرواحد 3نفر سما 12 28 6
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس:     10131سما 10061سما 10020 10170 10217
نام استاد:     غضنفری شفیع نژاد داوری داوری  میرزایی
عنوان درس:     فیزیک بهداشت دهان ودندان ریاضی کاربردی مهندسی محیط زیست قراردادها و مبانی حقوقی
آمار كلاس:     10 14 9نفرواحد 5نفرسما 9 10
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:       10081 10090 10132سما 10155
نام استاد:       کلانتری کلانتری کمالی فر عابدینی
عنوان درس:       احساس و ادارک روانشناسی تحولی2 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني حقوق مدنی5
آمار كلاس:       15 12 10 7
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:   10314 10131سما 10172 10301 10355
نام استاد:   مرادی غضنفری نخعی مرادی پاکدامن
عنوان درس:   روش تدریس و بررسی کتب دینی فیزیک مساپل جاری در حسابداری آموزش علوم تجربی آمار استنباطی وروشهای آماری
آمار كلاس:   14 10   14 31 6
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:   10240 10014 10175 10229
نام استاد:   مختاری مختاری لاری مختاری
عنوان درس:   مبانی علوم تجربی روشهای آماری روش تحقیق کیفی مرتعداری
آمار كلاس:   26     33نفرواحد 16نفرسما 3 5
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:         10333 10009 10333
نام استاد:         علوی طاهری علوی
عنوان درس:         حسابداری دولتی وحسابداری بخش عمومی ریاضی پیش حسابداری دولتی وحسابداری بخش عمومی
آمار كلاس:         5 21فرواحد 10نفرسما 5
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10234 10223 10299و10106سما 10228 10313 10199 10201
نام استاد: رمضانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی فرجامی فرجامی
عنوان درس: برنامه نویسی مبتنی بر وب/طراحی صفحات طراحی الگوریتم مبانی کامپیوتر(سما و واحد) برنامه نویسی پیشرفته مبانی بازیابی اطلاعات/ذخیره و بازیابی ریاضی مهندسی مدار منطقی
آمار كلاس: 7 7 49 7 9 8 14
حاضرين: