كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز یکشنبه 17 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10267 10242 10246 10036 10037 10252 10179
نام استاد: قربانی قربانی قربانی کاهی کاهی مبینی نظامی
عنوان درس: اصول مدیریت خدمات پرستاری مفاهیم پایه پرستاری پرستاری کودک سالم فارسی پیش فارسی عمومی تغذیه وتغذیه درمانی حسابرسی داخلی
آمار كلاس: 32 28 17 17نفرواحد 9نفرسما 26نفرواحد 4نفرسما 28 7
حاضرين:
کلاس102 مشخصه کلاس: 10017 10259 10290 10291 10100
نام استاد: واحدی راستی راستی راستی صدیقی
عنوان درس: زبان پیش نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته مدیریت استراتژیک پیشرفته روانشناسی تربیتی
آمار كلاس: 32نفرواحد 21نفرسما 3 3 3 33نفرواحد 12نفرسما
حاضرين:
کلاس103 مشخصه کلاس: 10125 10166 10110 10181 10181
نام استاد: مظهری دروازه بان زاده مظهری توسلی توسلی
عنوان درس: شناخت کودکان استثنائی محاسبات عددی روانشناسی عمومی مدیریت تولید مدیریت تولید
آمار كلاس: 6نفرواحد 2نفرسما 18 4نفرواحد 11نفرسما 23نفرواحد 2نفرسما 23نفرواحد 2نفرسما
حاضرين:
کلاس104 مشخصه کلاس: 10216 10029 10215 10152 10027 10091 10031
نام استاد: عبدی عبدی نصرالهی صراحتی عبدی  رحمتی عبدی
عنوان درس: اقتصاد مهندسی ریاضی1 تکنولوژی بتن حقوق بین الملل خصوصی1 فیزیک پیش روانشناسی تجربی الکترومغناطیس
آمار كلاس: 8 18نفرواحد 4نفرسما 9 8 19نفرواحد 17نفرسما 21 8
حاضرين:
کلاس105 مشخصه کلاس: 10076 10182 10185 10185 10137 10142 10099
نام استاد: فروتن مرتضی پور سجاددوست سجاددوست نوری ابوذری طباطبایی اکبری
عنوان درس: آشنایی با فلسفه اسلامی اصول حسابداری2 حسابداری صنعتی2 حسابداری صنعتی2 تحلیل محتوای کتب درسی متون حقوقی1 مشاوره شغلی و حرفه ای
آمار كلاس: 19 19نفرواحد 4نفرسما 14نفرواحد 3نفر سما 14نفرواحد 3نفر سما 12 13 6
حاضرين:
کلاس106 مشخصه کلاس: 10288 10140 10153 10061سما 10020 10170 10217
نام استاد: راستگونژاد قریشی قریشی شفیع نژاد داوری داوری  میرزایی
عنوان درس: حسابداری پیشرفته1 حقوق مدنی2 حقوق تجارت4 بهداشت دهان ودندان ریاضی کاربردی مهندسی محیط زیست قراردادها و مبانی حقوقی
آمار كلاس: 16 5 7 14 9نفرواحد 5نفرسما 9 10
حاضرين:
كلاس 107 مشخصه کلاس: 10081 10090 10132سما 10155
نام استاد: کلانتری کلانتری حميد حسيني عابدینی
عنوان درس: احساس و ادارک روانشناسی تحولی2 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني حقوق مدنی5
آمار كلاس: 15 12 10 7
حاضرين:
كلاس 108 مشخصه کلاس: 10314 10131سما 10310 10301 10073 10355
نام استاد: مرادی غضنفری مرادی مرادی پاکدامن پاکدامن
عنوان درس: روش تدریس و بررسی کتب دینی فیزیک اصول و مبانی آموزش و پرورش آموزش علوم تجربی روش های تحقیق در روانشناسی آمار استنباطی وروشهای آماری
آمار كلاس: 14 10 2نفر واحد 4نفرسما 31 21 6
حاضرين:
كلاس 109 مشخصه کلاس: 10240 10014 10175 10229
نام استاد: مختاری مختاری لاری مختاری
عنوان درس: مبانی علوم تجربی روشهای آماری روش تحقیق کیفی مرتعداری
آمار كلاس: 26 33نفرواحد 16نفرسما 3 5
حاضرين:
كلاس 110 مشخصه کلاس: 10009 10333 10008 10333
نام استاد: طاهری علوی طاهری علوی
عنوان درس: ریاضی پیش حسابداری دولتی وحسابداری بخش عمومی ریاضی کاربردی وریاضی2 حسابداری دولتی وحسابداری بخش عمومی
آمار كلاس: 21نفرواحد 10نفرسما 5 37نفرواحد 2نفرسما 5
حاضرين:
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس: 10230 10234 10106سما 10228 10299 10201 10199
نام استاد: رمضانی رمضانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی فرجامی فرجامی
عنوان درس: برنامه سازی پیشرفته برنامه نویسی مبتنی بر وب مبانی کامپیوتر برنامه سازی پیشرفته مبانی رایانه(واحد) مدارهای منطقی ریاضی مهندسی
آمار كلاس: 16نفرواحد 5نفرسما 6نفرواحد 1نفرسما 23 7 26 13نفرواحد 1نفرسما 8
حاضرين: