كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 6 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183   10168
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی   میرزایی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3   متره و برآورد
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما 7 57نفرواحد 7نفرسما 7 5نفرواحد 3نفرسما   8
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:   10242 10260 10120سما 10347 10246 10148
نام استاد:   قربانی رزم آرا طحان عبداللهی قربانی طباطبایی
عنوان درس:   مفاهیم پایه پرستاری سالمندان3 کاربرد رایانه در تربیت بدنی کنترل صنعتی پرستاری کودک سالم آیین دادرسی مدنی1
آمار كلاس:   28 18 17 10 17 8
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:   10121سما 10067سما 10060سما   10099سما 10059
نام استاد:   علیرضا داوری آرزومندان رحیمی   ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس:   مدیریت خدمات بهداشتی پاتوبیولوژی بیماریهای شایع کودکان   مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
آمار كلاس:   15 11 14   16 28
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10046         10048 10049
نام استاد: واحدی         واحدی قادری
عنوان درس: اصول و روش تدریس زبانها         نگارش متون علمی زبانشناسی
آمار كلاس: 2         4 2
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10301   10088 10160 10216  
نام استاد:   مرادی   مرادی بنی اسدی عبدی  
عنوان درس:   آموزش علوم تجربی   روانشناسی صنعتی و سازمانی تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان اقتصاد مهندسی  
آمار كلاس:   31   15 10 8  
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044     10373   10167  
نام استاد: محمودی     محمودی   نصرالهی  
عنوان درس: آشنایی با قرآن     آیین زندگانی   استاتیک  
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما     26   13نفرواحد 2نفرسما  
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10014 10016       10250
نام استاد:   مختاری مختاری       مختاری
عنوان درس:   روشهای آماری کارآفرینی       اکولوژی
آمار كلاس:   33نفرواحد 16نفرسما 8نفرواحد 20نفرسما       5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:     10115سما   10077سما   10073
نام استاد:     تقی زاده   تقی زاده   پاکدامن
عنوان درس:     اصول و فلسفه تربیت بدنی   روشهای آموزش تربیت بدنی   روش تحقیق(روانشناسی عمومی)
آمار كلاس:     15   11   21
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:     10288   10208 10209 10184
نام استاد:     راستگونژاد   سليمانپور سليمانپور مردانی
عنوان درس:     حسابداری پیشرفته1   ماشينهاي الكتريكي 3 بررسي سيستمهاي قدرت1 اصول تنظیم و کنترل
آمار كلاس:     16   10 11 17نفرواحد 5نفرسما
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:     10308 10223   10234 10225
نام استاد:     اصفهانی اصفهانی    رمضانی رمضانی
عنوان درس:     مبانی داده کاوی/مباحث ویژه طراحی الگوریتم   برنامه نویسی مبتنی بر وب/طراحی صفحات وب شبکه های کامپیوتر/سیستم عامل شبکه
آمار كلاس:     6 7   7 7
حاضرين: