واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 27 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041   10183 10136 10136
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن   محمدرضا ناعمی بینوا بینوا
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2   اصول حسابداری3 مشاوره کودک مشاوره کودک
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما 7 57نفرواحد 7نفرسما   5نفرواحد 3نفرسما 9 9
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10066 10244   10120سما 10347 10266 10148
نام استاد: صاحبدل قربانی   طحان عبداللهی قربانی طباطبایی
عنوان درس: نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده فرآیند آموزش بیمار   کاربرد رایانه در تربیت بدنی کنترل صنعتی پرستاری اورژانس آیین دادرسی مدنی1
آمار كلاس: 23 29   17 10 33 8
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10192 10121سما   10060سما   10099سما 10067سما
نام استاد: راستگونژاد علیرضا داوری   رحیمی   ترحمی آرزومندان
عنوان درس: حسابداری پیشرفته2 مدیریت خدمات بهداشتی   بیماریهای شایع کودکان   مدیریت عمومی پاتوبیولوژی
آمار كلاس: 12 15   14   16 11
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10046   10169     10048 10049
نام استاد: واحدی   نصرالهی     واحدی قادری
عنوان درس: اصول و روش تدریس زبانها   مصالح ساختمانی     نگارش متون علمی زبانشناسی
آمار كلاس: 2   11     4 2
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10301   10088 10160 10216 10388
نام استاد:   مرادی   مرادی بنی اسدی عبدی اسفرقی
عنوان درس:   آموزش علوم تجربی   روانشناسی صنعتی و سازمانی تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان اقتصاد مهندسی مباحث ویژه
آمار كلاس:   31   15 10 8 3
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044     10373 10411 10167 10411
نام استاد: محمودی     محمودی لاری نصرالهی لاری
عنوان درس: آشنایی با قرآن     آیین زندگانی اقتصاد سنجی استاتیک اقتصاد سنجی
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما     26 2 13نفرواحد 2نفرسما 2
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10014 10016 10084 10093 10258 10250
نام استاد:   مختاری مختاری قربان پور قربان پور گلزاری مختاری
عنوان درس:   روشهای آماری کارآفرینی روانشناسی شناختی آزمونهای روانشناختی1 پرستاری و بهداشت محیط اکولوژی
آمار كلاس:   33نفرواحد 16نفرسما 8نفرواحد 20نفرسما 6 8 31 5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:     10115سما   10077سما 10025 10073
نام استاد:     تقی زاده   تقی زاده صدیقی پاکدامن
عنوان درس:     اصول و فلسفه تربیت بدنی   روشهای آموزش تربیت بدنی وصایای امام  روش تحقیق(روانشناسی عمومی)
آمار كلاس:     15   11 61 21
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:     10288   10208 10209 10184
نام استاد:     راستگونژاد   سلیمانپور سلیمانپور مردانی
عنوان درس:     حسابداری پیشرفته1   ماشينهاي الكتريكي 3 بررسي سيستمهاي قدرت1 اصول تنظیم و کنترل
آمار كلاس:     16   10 11 17نفرواحد 5نفرسما
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:           10171  
نام استاد:           نخعی  
عنوان درس:           تپوریها و پژوهشها  
آمار كلاس:           3  
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:     10308 10223   10234 10225
نام استاد:     اصفهانی اصفهانی    رمضانی رمضانی
عنوان درس:     مبانی داده کاوی/مباحث ویژه طراحی الگوریتم   برنامه نویسی مبتنی بر وب/طراحی صفحات وب شبکه های کامپیوتر/سیستم عامل شبکه
آمار كلاس:     6 7   7 7
حاضرين: