کلاسهای مجازی واحد قاینات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 16 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183 10184 10207
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی مردانی اسفرقی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3 اصول تنظیم و کنترل ماشینهای الکتریکی سه فاز
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما 7 57نفرواحد 7نفرسما 7 5نفرواحد 3نفرسما 17نفرواحد 5نفرسما 8نفرواحد 1نفرسما
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10246 10245 10260   10347 10148 10180
نام استاد: قربانی قربانی رزم آرا   عبداللهی طباطبایی نظامی
عنوان درس: پرستاری کودک سالم بررسی وضعیت سلامت سالمندان3   کنترل صنعتی آیین دادرسی مدنی1 حسابرسی فناوری اطلاعات
آمار كلاس: 17 27 18   10 8 7
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10120سما 10121سما   10060سما 10067سما 10099سما 10059
نام استاد: طحان علیرضا داوری   رحیمی نازنین صدیقی ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس: کاربرد رایانه در تربیت بدنی مدیریت خدمات بهداشتی   بیماریهای شایع کودکان پاتوبیولوژی مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
آمار كلاس: 17 15   14 11 16 28
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس:   10046 10008 10049 10012 10047 10048
نام استاد:   واحدی طاهری واحدی طاهری واحدی واحدی
عنوان درس:   اصول و روش تدریس زبانها ریاضی کاربردی-ریاضی2 زبانشناسی آمار واحتمالات-توصیفی-کاربردی روش تحقیق نگارش متون علمی
آمار كلاس:   2 37نفرواحد 2نفرسما 2 26 2 4
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس: 10160 10301 10061و10064   10073   10025
نام استاد: بنی اسدی مرادی پاکدامن   پاکدامن   صدیقی
عنوان درس: تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان آموزش علوم تجربی روش تحقیق(مشاوره خانواده وعلوم تربیتی)   روش تحقیق(روانشناسی عمومی)   وصایای امام(ره)
آمار كلاس: 10 31 49   21   54نفرواحد 7نفرسما
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044   10169 10373 10289 10262 10380
نام استاد: محمودی   نصرالهی محمودی مصلی پور مصلی پور نصرالهی
عنوان درس: آشنایی با قرآن   مصالح ساختمانی آیین زندگانی مدیریت تبلیغات بازار یابی و مدیریت بازار خاک مسلح
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما   11 26 3 3 3
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10014 10016 10259 10290 10291 10250
نام استاد:   مختاری مختاری راستی راستی راستی مختاری
عنوان درس:   روشهای آماری کارآفرینی نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته مدیریت استراتژیک پیشرفته اکولوژی
آمار كلاس:   33نفرواحد 16نفرسما 8نفرواحد 20نفرسما 3 3 3 5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:     10115سما   10077سما 10208 10209
نام استاد:     تقی زاده   تقی زاده سليمانپور سليمانپور
عنوان درس:     اصول و فلسفه تربیت بدنی   روشهای آموزش تربیت بدنی ماشينهاي الكتريكي 3 بررسي سيستمهاي قدرت1
آمار كلاس:     15   11 10 11
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:     10288 10196      
نام استاد:     راستگونژاد راستگونژاد      
عنوان درس:     حسابداری پیشرفته1 بهایابی1-صنعتی1-صنعتی پیش      
آمار كلاس:     16 13نفرواحد 7نفرسما      
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10299 10233 10223 10106سما 10234 10225
نام استاد:   اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی رمضانی رمضانی
عنوان درس:   مبانی کامپیوتر(واحد) زبان فنی و زبان تخصصی طراحی الگوریتم مبانی کامپیوتر برنامه نویسی مبتنی بر وب شبکه های کامپیوتری
آمار كلاس:   26 9نفرواحد 1نفرسما 7 23 6نفرواحد 1نفرسما 7
حاضرين: