كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز شنبه 13 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10183 10155 10041 10154 10183 10168
نام استاد: محمدرضا ناعمی عابدینی فروتن صراحتی محمدرضا ناعمی میرزایی
عنوان درس: اصول حسابداری3 حقوق مدنی5 اندیشه2 حقوق بیمه اصول حسابداری3 متره و برآورد
آمار كلاس: 5نفرواحد 3نفرسما 7 57نفرواحد 7نفرسما 7 5نفرواحد 3نفرسما   8
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس: 10082 10244 10260 10120سما 10347 10267 10148
نام استاد: صاحبدل قربانی رزم آرا طحان عبداللهی قربانی طباطبایی
عنوان درس: متون روانشناسی 1 فرآیند آموزش بیمار سالمندان3 کاربرد رایانه در تربیت بدنی کنترل صنعتی اصول مدیریت خدمات آیین دادرسی مدنی1
آمار كلاس: 9 29 18 17 10 32 8
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:   10121سما 10067سما 10060سما 10099سما 10059
نام استاد:   علیرضا داوری آرزومندان رحیمی ترحمی کوهی نژاد
عنوان درس:   مدیریت خدمات بهداشتی پاتوبیولوژی بیماریهای شایع کودکان مدیریت عمومی روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی
آمار كلاس:   15 11 14   16 28
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10046 10169 10048 10049
نام استاد: واحدی نصرالهی واحدی قادری
عنوان درس: اصول و روش تدریس زبانها مصالح ساختمانی نگارش متون علمی زبانشناسی
آمار كلاس: 2   11     4 2
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10301 10088 10160 10216 10388
نام استاد:   مرادی مرادی بنی اسدی عبدی اسفرقی
عنوان درس:   آموزش علوم تجربی روانشناسی صنعتی و سازمانی تحلیل سازه های1ومکانیک ساختمان اقتصاد مهندسی مباحث ویژه
آمار كلاس:   31   15 10 8 3
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10044 10373 10167  
نام استاد: محمودی محمودی نصرالهی  
عنوان درس: آشنایی با قرآن آیین زندگانی استاتیک  
آمار كلاس: 37نفرواحد 7نفرسما     26   13نفرواحد 2نفرسما  
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10014 10016 10258 10250
نام استاد:   مختاری مختاری گلزاری مختاری
عنوان درس:   روشهای آماری کارآفرینی پرستاری و بهداشت محیط اکولوژی
آمار كلاس:   33نفرواحد 16نفرسما 8نفرواحد 20نفرسما     31 5
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:     10115سما 10077سما 10073
نام استاد:     تقی زاده تقی زاده پاکدامن
عنوان درس:     اصول و فلسفه تربیت بدنی روشهای آموزش تربیت بدنی روش تحقیق(روانشناسی عمومی)
آمار كلاس:     15   11   21
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:     10288 10208 10209 10184
نام استاد:     راستگونژاد سليمانپور سليمانپور مردانی
عنوان درس:     حسابداری پیشرفته1 ماشينهاي الكتريكي 3 بررسي سيستمهاي قدرت1 اصول تنظیم و کنترل
آمار كلاس:     16   10 11 17نفرواحد 5نفرسما
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:     10308 10223 10234 10225
نام استاد:     اصفهانی اصفهانی  رمضانی رمضانی
عنوان درس:     مبانی داده کاوی/مباحث ویژه طراحی الگوریتم برنامه نویسی مبتنی بر وب/طراحی صفحات وب شبکه های کامپیوتر/سیستم عامل شبکه
آمار كلاس:     6 7   7 7
حاضرين: