کلاسهای مجازی واحد قاینات

برنامه کلاسهای مجازی روز دوشنبه 25 فروردین 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 8تا10   10تا12   12تا14   14تا16   16تا18   18تا20   20تا22 
کلاس101 مشخصه کلاس:   10134 10310 10088 10050
نام استاد:   مرادی مرادی مرادی پاکدامن
عنوان درس:   زبان تخصصی اصول و مبانی آموزش و پرورش روانشناسی سازمانی وصنعتی طرح های آزمایشی
آمار كلاس:   36     2نفرواحد 4نفرسما 15 4
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:   10030 10028 10332 10029 10194 10385
نام استاد:   عبدی عبدی  جمیلی فرد عبدی مصلی پور میرزایی
عنوان درس:   معادلات  دیفرانسیل فیزیک1-حرارت کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 ریاضی عمومی-1-6 پول و ارز و بانکداری تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 
آمار كلاس:   10 17نفرواحد 2نفرسما 6نفرواحد 1نفرسما 18نفرواحد 4نفرسما 44 3
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:   10093سما 10162 10188 10023 10022-10323
نام استاد:   اشتری نصرالهی ناصری زحمتکار زحمتکار
عنوان درس:   زیست شناسی اجرای ساختمان با مصالح بنایی-سازه های بنایی مقاوم حسابداری میانه - میانه2 وصایا اندیشه1
آمار كلاس:   31   15 27 47نفرواحد 18نفرسما 58نفرواحد 24نفرسما
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10242 10266 10131 10083 10077 10256
نام استاد: قربانی قربانی نوری ابوذری رحمتی رحمتی دلخواه
عنوان درس: مفاهیم پایه پرستاری پرستاری اورژانس مهارتهای زندگی روانشناسی فیزیولوژی روانشناسی تحولی1 داروشناسی
آمار كلاس: 28 33   32نفرواحد 11نفرسما 8 15 27نفرواحد 7نفرسما
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس: 10018و10019 10153 10140 10021 10243 10102
نام استاد: واحدی قریشی قریشی دروازه بان زاده صدیقی صدیقی
عنوان درس: زبان عمومی حقوق تجارت4 حقوق مدنی2 ریاضی عمومی-عمومی1-ریاضی6 پرستاری سلامت فرد وخانواده آموزه های روان شناختی در حدیث
آمار كلاس: 58نفرواحد 15نفرسما   7 5 25نفرواحد 15نفرسما 28 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10212 10212 10213 10211 10107 10101 10097
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور بینوا بینوا رحمانی
عنوان درس: تحلیل مدار الکتریکی-مدارهای الکتریکی تحلیل مدار الکتریکی-مدارهای الکتریکی ماشین مخصوص-ماشینهای الکتریکی مخصوص زبان فنی روانشناسی سالمندی روانشناسی خانواده آسیب شناسی روانی1
آمار كلاس: 6 6 11 9 11 19 5
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10038و10325 10039 10123سما 10063سما 10329 10182
نام استاد:   اسماعیل نژاد اسماعیل نژاد کمالی فرد رحيمي مرتضی پور مرتضی پور
عنوان درس:   تاریخ تحلیلی تاریخ فرهنگ وتمدن یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی بهداشت خانواده و مدارس اصول حسابداری1 اصول حسابداری2
آمار كلاس:   79نفرواحد 10نفرسما  47نفرواحد 6نفرسما 6 12 9نفرواحد 3نفرسما 19نفرواحد 4نفرسما
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:   10260 10255 10037 10176
نام استاد:   رزم آرا رزم آرا کاهی لاری
عنوان درس:   سالمندان3 سالمندان1 فارسی عمومی تصمیم گیری در مسائل مالی
آمار كلاس:   18 27   26نفرواحد 4نفرسما   25
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:   10015 10096 10120سما 10240 10241
نام استاد:   مختاری طحان طحان مختاری مختاری
عنوان درس:   اصول سرپرستی فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه کاربرد(مبانی) رایانه در تربیت بدنی(کاردانی و کارشناسی) مبانی علوم تجربی خاکشناسی خصوصی
آمار كلاس:   33نفرواحد 22نفرسما   42 17 26 5
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس: 10147 10146 10078سما 10289 10262 10012 10011
نام استاد: صراحتی صراحتی تقی زاده مصلی پور مصلی پور طاهری طاهری
عنوان درس: حقوق محیط زیست حقوق بشر در اسلام مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی مدیریت تبلیغات بازار یابی و مدیریت بازار آمار توصیفی-کاربردی2-احتمالات مهندسی پژوهش عملیاتی1-تحقیق در عملیات
آمار كلاس: 5 6 23 3 3 26 25
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:   10225 10307 10306 10387 10387
نام استاد:   رمضانی رمضانی رمضانی فرجامی فرجامی
عنوان درس:   شبکه های کامپیوتری کارگاه سیستم عامل سیستم عامل اصول کنترل مدرن اصول کنترل مدرن
آمار كلاس:   7 4نفرواحد 5نفرسما 4نفرواحد 4نفرسما   2 2
حاضرين: