كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس: 10097سما 10134 10059سما 10310 10050
نام استاد: علیرضا داوری مرادی علیرضا داوری مرادی پاکدامن
عنوان درس: بهداشت محیط /ایمنی وبهداشت /بهداشت ورزش زبان تخصصی تغذیه و بهداشت موادغذایی اصول و مبانی آموزش و پرورش طرح های آزمایشی
آمار كلاس: 10 36   26 2نفرواحد 4نفرسما   4
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:   10030 10028 10332 10029 10194 10385
نام استاد:   عبدی عبدی  جمیلی فرد عبدی مصلی پور میرزایی
عنوان درس:   معادلات  دیفرانسیل فیزیک1-حرارت کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 ریاضی عمومی-1-6 پول و ارز و بانکداری تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 
آمار كلاس:   10 17نفرواحد 2نفرسما 6نفرواحد 1نفرسما 18نفرواحد 4نفرسما 44 3
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس:   10093سما 10074 10162 10188 10022-10323
نام استاد:   اشتری صاحبدل نصرالهی ناصری زحمتکار
عنوان درس:   زیست شناسی نظریه های شخصیت اجرای ساختمان با مصالح بنایی-سازه های بنایی مقاوم حسابداری میانه - میانه2 اندیشه1
آمار كلاس:   31 21 15 27   58نفرواحد 24نفرسما
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10266 10131 10083 10077 10388
نام استاد: قربانی نوری ابوذری رحمتی رحمتی اسفرقی
عنوان درس: پرستاری اورژانس مهارتهای زندگی روانشناسی فیزیولوژی روانشناسی تحولی1 مباحث ویژه
آمار كلاس: 33     32نفرواحد 11نفرسما 8 15 3
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس: 10018و10019 10153 10140 10021 10243 10102
نام استاد: واحدی قریشی قریشی دروازه بان زاده صدیقی صدیقی
عنوان درس: زبان عمومی حقوق تجارت4 حقوق مدنی2 ریاضی عمومی-عمومی1-ریاضی6 پرستاری سلامت فرد وخانواده آموزه های روان شناختی در حدیث
آمار كلاس: 58نفرواحد 15نفرسما   7 5 25نفرواحد 15نفرسما 28 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس: 10212 10212 10213 10211 10107 10101 10097
نام استاد: سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور سلیمانپور بینوا بینوا رحمانی
عنوان درس: تحلیل مدار الکتریکی-مدارهای الکتریکی تحلیل مدار الکتریکی-مدارهای الکتریکی ماشین مخصوص-ماشینهای الکتریکی مخصوص زبان فنی روانشناسی سالمندی روانشناسی خانواده آسیب شناسی روانی1
آمار كلاس: 6 6 11 9 11 19 5
حاضرين:              
كلاس 107 مشخصه کلاس:   10038و10325 10039 10123سما 10063سما 10329 10182
نام استاد:   اسماعیل نژاد اسماعیل نژاد کمالی فرد رحيمي مرتضی پور مرتضی پور
عنوان درس:   تاریخ تحلیلی تاریخ فرهنگ وتمدن یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی بهداشت خانواده و مدارس اصول حسابداری1 اصول حسابداری2
آمار كلاس:   79نفرواحد 10نفرسما  47نفرواحد 6نفرسما 6 12 9نفرواحد 3نفرسما 19نفرواحد 4نفرسما
حاضرين:              
كلاس 108 مشخصه کلاس:   10255 10260 10037 10407 10176
نام استاد:   رزم آرا رزم آرا کاهی نخعی لاری
عنوان درس:   سالمندان1 سالمندان3 فارسی عمومی چارچوب ومفاهیم گزارشگری مالی تصمیم گیری در مسائل مالی
آمار كلاس:   27 18   26نفرواحد 4نفرسما 3 25
حاضرين:              
كلاس 109 مشخصه کلاس:   10015 10096 10120سما 10240 10241
نام استاد:   مختاری طحان طحان مختاری مختاری
عنوان درس:   اصول سرپرستی فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه کاربرد(مبانی) رایانه در تربیت بدنی(کاردانی و کارشناسی) مبانی علوم تجربی خاکشناسی خصوصی
آمار كلاس:   33نفرواحد 22نفرسما   42 17 26 5
حاضرين:              
كلاس 110 مشخصه کلاس:     10078سما 10289 10262 10012 10011
نام استاد:     تقی زاده مصلی پور مصلی پور طاهری طاهری
عنوان درس:     مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی مدیریت تبلیغات بازار یابی و مدیریت بازار آمار توصیفی-کاربردی2-احتمالات مهندسی پژوهش عملیاتی1-تحقیق در عملیات
آمار كلاس:     23 3 3 26 25
حاضرين:              
گروه کامپیوتر مشخصه کلاس:       10230 10307 10387
نام استاد:       رمضانی  رمضانی  فرجامی 
عنوان درس:       برنامه نویسی پیشرفته/برنامه نویسی کامپیوتر کارگاه سیستم عامل2 اصول کنترل مدرن
آمار كلاس:       21 9   2
حاضرين: