واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 2 خرداد 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس:     10053 10106 10164 10164  
نام استاد:     ابراهیم پور ابراهیم پور میرزایی میرزایی  
عنوان درس:     روشهای آموزش کودکان استثنائی اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح/روسازی مقاومت مصالح/روسازی  
آمار كلاس:     4 6 14 14  
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:             10380
نام استاد:             نصرالهی
عنوان درس:             خاک مسلح
آمار كلاس:             3
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10066 10264 10258 10158
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل گلزاری گلزاری صاحبدل
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره نظریه های  شخصیت نظریه ها و روشهای مشاوره اصول اپیدمیو لوژی پرستاری و بهئاشت محیط سنجش و ارزیابی
آمار كلاس: 9 23 21 23 17 31 25
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10047         10061و10064 10054
نام استاد: واحدی         پاکدامن پاکدامن
عنوان درس: روش تحقیق         روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
آمار كلاس: 2         49 4
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10157   10178   10227 10178
نام استاد:   آصف رضایی   رازدار   رازدار رازدار
عنوان درس:   شیوه های مطالعه و کتابخوانی   تئوری حسابداری2   اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
آمار كلاس:   8   15   3 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس:       10146 10147 10145 10045
نام استاد:       صراحتی صراحتی صراحتی زحمتکار
عنوان درس:       حقوق بشر در اسلام حقوق محیط زیست حقوق تجارت 2 آشنایی با قرآن
آمار كلاس:       6 5 5 36نفرواحد 17نفرسما
حاضرين:              
کلاس107 مشخصه کلاس:           10359 10179
نام استاد:           نظامی نظامی
عنوان درس:           بررسی موارد خاص در حسابرسی حسابرسی داخلی
آمار كلاس:           6 7
حاضرين:              
کلاس108 مشخصه کلاس:   10305 10131سما        
نام استاد:   کلانتری غضنفری        
عنوان درس:   مباحث اساسی1 فیزیک        
آمار كلاس:   5 10        
حاضرين:              
کلاس109 مشخصه کلاس:   10075       10204 10204
نام استاد:   قربان پور       اسفرقی اسفرقی
عنوان درس:   روانشناسی هوش       عایقها و فشار قوی عایقها و فشار قوی
آمار كلاس:   11       5 5
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:              
نام استاد:              
عنوان درس:              
آمار كلاس:              
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس: 10198 10200 10200       10387
نام استاد: ّ فرجامی فرجامی       فرجامی
عنوان درس: تجهیزات پست حفاظت سیستمها حفاظت سیستمها       اصول کنترل مدرن
آمار كلاس: 11 13 13       2
حاضرين: