كلاسهاي مجازي واحد قاينات

برنامه کلاسهای مجازی روز جمعه 12 اردیبهشت 99 واحد قاینات
شماره کلاس ساعات تشکیل کلاس
 9تا10/30   10/30تا12   12تا13/30   13/30تا15   15تا16/30   16/30تا18   21تا22/30 
کلاس101 مشخصه کلاس:     10053 10106 10164 10164  
نام استاد:     ابراهیم پور ابراهیم پور میرزایی میرزایی  
عنوان درس:     روشهای آموزش کودکان استثنائی اصول روانشناسی بالینی مقاومت مصالح/روسازی مقاومت مصالح/روسازی  
آمار كلاس:     4 6 14 14  
حاضرين:              
کلاس102 مشخصه کلاس:         10329 10182  
نام استاد:         مرتضی پور مرتضی پور  
عنوان درس:         اصول حسابداری1 اصول حسابداری2  
آمار كلاس:         9نفرواحد 3نفرسما 19نفرواحد 4نفرسما  
حاضرين:              
کلاس103 مشخصه کلاس: 10082 10066 10074 10066     10158
نام استاد: صاحبدل صاحبدل صاحبدل صاحبدل     صاحبدل
عنوان درس: متون روانشناسی1 نظریه ها و روشهای مشاوره نظریه های  شخصیت نظریه ها و روشهای مشاوره     سنجش و ارزیابی
آمار كلاس: 9 23 21 23     25
حاضرين:              
کلاس104 مشخصه کلاس: 10047         10061و10064 10054
نام استاد: واحدی         پاکدامن پاکدامن
عنوان درس: روش تحقیق         روش تحقیق(مشاوره خانواده و علوم تربیتی) روانشناسی اجتماعی در آموزش و پرورش
آمار كلاس: 2         49 4
حاضرين:              
کلاس105 مشخصه کلاس:   10157 10078سما 10178   10227 10178
نام استاد:   آصف رضایی علی تقی زاده رازدار   رازدار رازدار
عنوان درس:   شیوه های مطالعه و کتابخوانی مدیریت مسابقات ورزشی تئوری حسابداری2   اصول و مبانی حسابرسی اسلامی تئوری حسابداری2
آمار كلاس:   8 23 15   3 15
حاضرين:              
کلاس106 مشخصه کلاس:       10146 10147 10145 10045
نام استاد:       صراحتی صراحتی صراحتی زحمتکار
عنوان درس:       حقوق بشر در اسلام حقوق محیط زیست حقوق تجارت 2 آشنایی با قرآن
آمار كلاس:       6 5 5 36نفرواحد 17نفرسما
حاضرين:              
کلاس107 مشخصه کلاس:           10359 10179
نام استاد:           نظامی نظامی
عنوان درس:           بررسی موارد خاص در حسابرسی حسابرسی داخلی
آمار كلاس:           6 7
حاضرين:              
کلاس108 مشخصه کلاس:   10305 10131سما       10257و10312
نام استاد:   کلانتری غضنفری       ابراهیم ناعمی
عنوان درس:   مباحث اساسی1 فیزیک       مبانی دفاع مقدس
آمار كلاس:   5 10       105نفرواحد 12نفرسما
حاضرين:              
کلاس109 مشخصه کلاس:           10204 10204
نام استاد:           اسفرقی اسفرقی
عنوان درس:           عایقها و فشار قوی عایقها و فشار قوی
آمار كلاس:           5 5
حاضرين:              
کلاس 110 مشخصه کلاس:   10075         10380
نام استاد:   قربان پور         نصرالهی
عنوان درس:   روانشناسی هوش         خاک مسلح
آمار كلاس:   11         3
حاضرين:              
کامپیوتر مشخصه کلاس: 10198 10200 10200       10387
نام استاد: ّ فرجامی فرجامی       فرجامی
عنوان درس: تجهیزات پست حفاظت سیستمها حفاظت سیستمها       اصول کنترل مدرن
آمار كلاس: 11 13 13       2
حاضرين: