امتحانات مجازي واحد قاينات  1399/04/03

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز سه شنبه 1399/04/03
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10142 متون حقوقی1 طباطبایی 10175 روش تحقیق کیفی لاری            
102 10093سما زیست شناسی اشتری 10257 و 10312  و 10107سما و 10129سما مبانی دفاع مقدس ناعمی            
103 10100سما تجزیه و تحلیل حرکات ورزشی کمالی فر 10171 تپوریها و پژوهشها در حسابداری نخعی            
104                        
105                        
106                        
107                        
108                        
109                        
110                        
111                        
112