امتحانات مجازي واحد قاينات 1 تير

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز یکشنبه 1399/04/01
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10191 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری/کاربرد کامپیوتر در حسابداری3/نرم افزارهای کاربردی در حسابداری علوی 10130 روانشناسی زبان رحمتی
102 10016 و 10022سما کارآقرینی/کارآفرینی عمومی/ کارآفرینی و پروژه مختاری 10096 فناوری اطلاعات در روانشناسی/کاربرد رایانه در آموزش وپرورش/کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتداپی طحان
103 10113 روش تدریس علوم تجربی دوره ابتداپی نوری ابوذری 10119 روش تدریس قرآن در دوره ابتداپی مرادی
104 10144 سما شیوه بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی در تربیت بدنی و ورزش حسینی 10167 و 10161 سما استاتیک/ ایستاپی نصرالهی
105 10359 بررسی موارد خاص در حسابرسی(افته کاوی) نظامی
106 10121 سما مدیریت خدمات بهداشتی علیرضا داوری
107                        
108                        
109                        
110                        
111                        
112