امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز یکشنبه 1399/04/08
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10039 و 10009 سما تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران اسماعیل نژاد
102 10196 و 10138 سما بهایابی1/حسابداری صنعتی پیش دانشگاهی/حسابداری صنعتی راستگونژاد
103 10351 پیاده سازی سیستم های پایگاه داده رمضانی                  
104 10095 انگیزش و هیجان صاحبدل
105 10131سما فیزیک غضنفری                  
106 10166سما زبان فنی واحدی
107                        
108
109
110
111
112                        
113