امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز چهارشنبه 1399/04/04
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10133 و 10126 سما روانشناسی رشد/روانشناسی ورزشی رحمتی 10350 مکانیک کاربردی علی داوری 10069 کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ابراهیم پور 10045 و 10001 سما آشنایی با قرآن کریم زحمتکار
102 10008 و 10035 سما ریاضی2/ریاضی عمومی/ریاضی عمومی2/ ریاضی کاربردی2 طاهری 10078 روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان رحمتی 10063 مشاوره خانواده بینوا 10044 و 10000 سما آشنایی با قرآن کریم محمودی
103 10216 اقتصاد مهندسی عبدی 10141 حقوق اداری1 صراحتی 10355 آمار استنباطی/ روشهای آماری پیشرفته/ روشهای آماری2 پاکدامن
104 10084 روانشناسی شناختی قربانپور 10156 حقوق اساسی2 عابدینی 10058 روشها و فنون تدریس ریاضیات دوره ابتداپی کوهی نژاد
105 10092 ناتوانی های یادگیری قربانپور 10344 سازه های بتن آرمه2 نصرالهی 10036سما کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 علوی
106 10067سما پاتوبیولوژی و آزمایشگاه آرزومندان 10137 تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتداپی2 نوری ابوذری
107 10017 و 10012 سما زبان پیش دانشگاهی واحدی
108
109
110
111
112