كلاس مجازي واحد قاينات
امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز چهارشنبه 1399/05/08
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10263 پرستاري بهداشت روان احمدنژاد            
102 10258 پرستاري و بهداشت محيط گلزاري            
103            
104