امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز پنجشنبه 1399/04/05
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10325 و 10038 و 10008سما تاریخ تحلیلی صدر اسلام اسماعیل نژاد
102 10317 و 10057 سما فیزیک الکتریسیته و مغناطیس/فیزیک2 عبدی
103                        
104
105
106
107                        
108
109
110
111
112