آموزش مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز پنجشنبه 1399/05/02
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10244 فرايند آموزش بيمار قرباني      
102                  
103