امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز شنبه 1399/04/07
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10189  و  10032 سما حسابرسی1 حسیناپی 10103 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ابراهیم پور
102 10212 تحلیل مدارهای الکتریکی/مدارهای الکتریکی/مدارهای الکتریکی1 سلیمانپورمقدم 10157 شیوه های مطالعه و کتابخوانی رضایی
103 10031 الکترومغناطیس عبدی 10209 بررسی سیستمهای قدرت1 سلیمانپورمقدم
104 10172 سما و 10118 سما زبان تخصصی2/زبان تخصصی معین بنی اسدی 10210 مبانی سیستم های قدرت سلیمانپورمقدم
105 10152 حقوق بین الملل خصوصی1 صراحتی            
106 10146 حقوق بشر در اسلام صراحتی
107 10248 فیزیولوژی گیاهی مختاری            
108 10394 تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته مصلی پور
109 10089 متون روانشناسی2 مظهری
110 10168 متره و برآورد و پروژه میرزایی
111 10151 سما ژپودزی2 برنا
112 10173 سما سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی ترحمی            
113 10101  سما روابط عمومی و بین الملل تقی زاده