امتحانات مجازي واحد قاينات
امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز سه شنبه  1399/04/10
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10153 حقوق تجارت4 قریشی 10128 و 10110سما جامعه شناسی آموزش و پرورش/جمعه شناسی طیب 10023 و 10005 سما اندیشه ها و وصایای حضرت امام ره زحمتکار
102 10129 طراحی آموزشس نوری ابوذری 10105 آسیب شناسی اجتماعی طیب      
103 10073 سما کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس تدینی 10150 سما فتوگرامتری2 برنا            
104            
105 10123 سما یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی کمالی فر                  
106 10061 سما بهداشت دهان و دندان شفیع نژاد
107                        
108
109
110
111
112                        
113