امتحانات مجازي واحد قاينات

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز دوشنبه 1399/04/09
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10190 حسابرسی2 حسیناپی 10313و 10133سما مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب/ذخیره و بازیابی اطلاعات اصفهانی 10053 روش های آموزش کودکان استثناپی ابراهیم پور 10025و 10006سما اندیشه ها و وصایای حضرت امام ره صدیقی
102 10010 و 10024 سما ریاضی پیش دانشگاهی علی داوری 10094 روان سنجی رحمتی 10071 متون تخصصی/متون زبان تخصصی مشاوره  ابراهیم پور 10146سما اپتومتری و بیماریهای چشم رحیمی
103 10009و 10025سما ریاضی پیش دانشگاهی طاهری 10349 زبان تخصصی سلیمانپورمقدم 10178 تپوری حسابداری2 رازدار      
104 10400 مدیریت مالی2 علوی 10144 حقوق بین الملل عمومی2 صراحتی 10290 روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت راستی
105 10345 مدارهای الکتریکی2 فرجامی 10087 روش تحقیق(کمی وکیفی)/روشهای تحقیق و ماخذشناسی/روش تحقیق/روش تحقیق در علوم تربیتی طیب 10066 نظریه ها و روش های مشاوره خانواده صاحبدل      
106 10164 مقاومت مصالح1 میرزایی 10081 احساس و ادراک کلانتری 10059 روش ها و فنون تدریس علوم اجتماعی دوره ابتدایی کوهی نژاد
107 10097سما بهداشت و ورزش علیرضا داوری 10169 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه نصرالهی 10048 نگارش متون علمی دانشگاهی واحدی      
108 10123 روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره ابتداپی نوری ابوذری 10362 شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی صاحبدل
109 10047 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان/روش تحقیق در علوم تربیتی واحدی
110
111
112                        
113