امتحانات مجازی دوشنبه 2تیرماه

امتحانات مجازي پايان نيمسال دوم 99-98 واحد قاينات روز دوشنبه 1399/04/02
كلاس مجازي ساعت 8 ساعت 11 ساعت 14 ساعت 17
مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد مشخصه امتحان استاد
101 10204 عایقها و فشار قوی اسفرقی 10232 ریزپردازنده و زبان اسمبلی اصفهانی 10383 اصول و روشهای آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی ابراهیم پور
102 10207 و 10051سما ماشینهای الکتریکی سه فاز اسفرقی 10136 مشاوره کودک بینوا 10052 روانشناسی یادگیری ابراهیم پور      
103 10027 و 10020سما فیزیک پیش دانشگاهی عبدی 10097 آسیب شناسی روانی1 رحمانی 10177 سیستم های اطلاعاتی حسابداری رازدار      
104 10237 روش تدریس و بررسی کتب هنر ابتداپی معصومی 10086 روانشناسی اجتماعی طیب 10192 حسابداری پیشرفته2 راستگو نژاد      
105 10186 و 10031سما حسابداری مالیاتی/مالیاتی1 موحدی نسب 10198 تجهیزات پست فرجامی 10029 و 10055سما ریاضی عمومی1/ریاضی1/ ریاضی6 عبدی      
106 10422 ادبیات انگلیسی1 واحدی 10076 آشنایی با فلسفه اسلامی فروتن 10235 اقتصاد سنجی میانه مردانی      
107 10289 مدیریت تبلیغات و نشان تجاری مصلی پور      
108 10407 چارچوب و مفاهیم گزارشگری مالی نخعی      
109 10380 خاک مسلح نصرالهی      
110 10179 حسابرسی داخلی نظامی      
111 10119سما مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی حسینی      
112